50 років1971 - 2021
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Про коледж : Статут


СТАТУТ

Комунального закладу Львівської обласної ради

«Львівський фаховий коледж спорту»

(нова редакція)

I. Загальні положення

1.1. Цей статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський фаховий коледж спорту» (далі - Коледж).

1.2. Коледж є закладом фахової передвищої освіти, який здійснює діяльність на різних рівнях освіти. Рівні освіти, на яких здійснюється освітня діяльність Коледжу, спеціальності, за якими ведеться підготовка фахівців, визначаються у відповідності до ліцензії та сертифікатів про акредитацію, отриманих у встановленому порядку.

1.3. Коледж є у спільній власності територіальних громад Львівської області. Засновником Коледжу є Управління майном спільної власності Львівської обласної ради (далі – Засновник),

1.4. Коледж підпорядковується департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, який здійснює галузеве управління закладом, проводить аналіз, моніторинг якості освітньої діяльності, здійснює матеріально-технічне забезпечення коледжу.

1.5. З питань підготовки спортсменів – резерву до збірних команд України з видів спорту, які є в плані спортивної спеціалізації, і фахівців для галузі фізичної культури та спорту Коледж взаємодіє з управлінням фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації (далі - Управління).

1.6. За специфікою діяльності Коледж є закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання і у своїй роботі керується Положенням про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. № 2061 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. №73). Надання Коледжу статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади у галузі фізичної культури та спорту у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.7. Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» Коледж є закладом фізичної культури та спорту, який забезпечує відбір та здійснює спортивну підготовку обдарованих дітей і молоді, створює умови для розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту, досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд України у поєднанні із здобуванням учнями і студентами відповідної освіти.

1.8. Коледж здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього статуту і у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади у галузях освіти та фізичної культури і спорту, розпорядженнями Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями Львівської обласної ради, наказами Засновника, Департаменту.

1.9. Коледж є юридичною особою публічного права, права і обов’язки якої набуває з моменту державної реєстрації.

1.10. За своїм правовим статусом Коледж є комунальним закладом.

1.11. Коледж є бюджетним неприбутковим закладом, який здійснює некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних результатів без мети одержання прибутку.

1.12. Структурним підрозділом коледжу є спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю.

1.13. Повне найменування: комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський фаховий коледж спорту». Скорочене найменування: Львівський коледж спорту. Найменування англійською мовою: Lviv College of Sport.

1.14. Місцезнаходження Коледжу: 79044, вул. Княгині Ольги, 1, м. Львів. Код ЄДРПОУ: 02136962.

1.15. Комунальний заклад Львівської обласної ради “Львівський фаховий коледж спорту” є правонаступником комунального закладу Львівської обласної ради “Львівське училище фізичної культури”.

1.16. Коледж здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

II. Мета та предмет діяльності Коледжу

 

2.1. Метою діяльності Коледжу є надання спортивної освіти, яка передбачає засвоєння освітньої програми з виду спорту, набуття комплексу професійних компетентностей у галузі фізичної культури і спорту, формування та розвиток спортивних здібностей особи, поглибленого оволодівання спеціалізацією в обраному виді спорту, досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд України з одночасним здобуттям освіти на певному рівні.

2.2. Основними напрямками діяльності Коледжу є:

- підготовка згідно з регіональним (державним) замовленням і ліцензійованим обсягом прийому кваліфікованих фахівців для галузі фізичної культури і спорту;

- надання повної загальної середньої освіти;

- підготовка спортсменів високої кваліфікації – резерву до національних збірних команд України з олімпійських видів спорту.

2.3. Головні завдання Коледжу:

- надання якісних освітніх послуг;

- пошук і відбір спортивно обдарованих дітей і молоді;

- забезпечення, організація та проведення інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі учнів і студентів у спортивних змаганнях різного рівня, у тому числі і за кордоном;

- створення учням і студентам сприятливих умов для поєднання інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу і спортивної роботи з відпочинком, відновленням сил та енергії;

- підготовка спортсменів з олімпійських видів спорту, які здатні успішно брати участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях різного рівня;

- запровадження системи безперервної та ступеневої освіти на різних рівнях для перспективних і висококваліфікованих спортсменів;

- проведення профорієнтаційної роботи зі спортивною молоддю;

- виховання цілісної, гармонійно розвиненої, патріотичної, моральної, соціально зрілої особистості спортсмена і громадянина.

 

 

III. Юридичний статус та обсяг цивільної правоздатності Коледжу

 

3.1. Коледж є юридичною особою, що має відокремлене майно на правах оперативного управління, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, органах державної казначейської служби, ідентифікаційний номер, печатку із своїм найменуванням, штампи з реквізитами, свою символіку, бланки та інші атрибути юридичної особи.

3.2. Коледж має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський, податковий та статистичний облік.

3.3. Коледж самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним статутом, має право від свого імені укладати договори з юридичними, фізичними особами, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем в судах.

3.4. Коледж несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах, передбачених чинним законодавством України, і не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника та Засновника, так само як Власник та Засновник не несуть відповідальності за зобов'язаннями Коледжу.

3.5. Коледж здійснює свої відносини з іншими установами, підприємствами, організаціями і громадянами на договірній основі і вільний у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань і будь-яких інших взаємовідносин за умови, що це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

3.6. Для виконання своїх статутних завдань Коледж має право:

- організовувати безперервний навчально-тренувальний процес на основі сучасних методик спортивного тренування із застосуванням технічних засобів і відновлювальних заходів на базі освоєння тренувальних і змагальних навантажень;

- проводити спортивні заходи (навчально-тренувальні збори, спортивні змагання), брати участь у таких заходах, відряджати для участі у спортивних заходах, у тому числі і за кордон;

- бути базовим для комплектування і підготовки збірних команд України різних вікових категорій до участі у міжнародних змаганнях. На весь період підготовки збірних команд спортивні відділення Коледжу підсилюються спортсменами інших закладів фізичної культури та спорту;

- створювати в установленому порядку філії та структурні підрозділи;

- для забезпечення пошуку, відбору і прийому на навчання обдарованих спортсменів, профорієнтаційної роботи проводити навчально-тренувальні збори, вступні випробування (тестування), відбіркові спортивні змагання для спортсменів-кандидатів на вступ тривалістю залежно від специфіки виду спорту в межах загальної чисельності контингенту та затверджених асигнувань, відряджати вчителів зі спорту на спортивні змагання в межах України;

- орендувати спортивні споруди для проведення навчально-тренувальної роботи, спортивних змагань і навчально- тренувальних зборів;

- мати в структурі загальноосвітню школу-інтернат спортивного профілю з метою забезпечення безперервної та ступеневої освіти для обдарованих і висококваліфікованих спортсменів;

- входити до існуючих або утворювати з іншими закладами освіти, закладами фізичної культури та спорту освітні, освітньо-наукові, освітньо-науково-спортивні, освітньо-спортивні об’єднання, комплекси, консорціуми для організації безперервної освіти, ступеневої підготовки фахівців, підготовки спортсменів вищих категорій;

- здійснювати державно-приватне партнерство відповідно до чинного законодавства;

- укладати договори про співробітництво та обміни спортивними делегаціями з іншими закладами освіти, фізичної культури та спорту, спортивними організаціями, в тому числі іноземними, на взаємовигідних засадах;

- брати участь у діяльності неурядових міжнародних організацій;

- організовувати та проводити семінари, конференції, симпозіуми, навчально-тренувальні збори, змагання, табори, інші заходи, в тому числі міжнародні;

- вступати до асоціацій, спілок, інших об’єднань, зокрема міжнародних, з метою підвищення результативності своєї роботи, покращення якості підготовки спортсменів високої кваліфікації та фахівців в галузі фізичної культури і спорту, зміцнення матеріально-технічної бази;

- самостійно провадити фінансово-господарську діяльність;

- відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах у банках державного сектору економіки;

- засновувати цільові фонди для отримання фінансових пожертв, призначених для використання у некомерційних цілях;

- отримувати в установленому порядку кошти та інше майно (будинки, споруди, обладнання, інвентар, прилади, транспортні засоби тощо) від органів влади, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, благодійних фондів, в тому числі нерезидентів;

- здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

- користуватися земельними ділянками згідно з законодавством;

- за погодженням із Засновником здавати в оренду обладнання, інвентар, транспортні засоби;

- надавати платні послуги в установленому порядку. Засновник Коледжу має право затверджувати переліки додаткових платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

- вирішувати інші питання відповідно до законодавства.

3.7. Коледж зобов’язаний:

- реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у галузях освіти, фізичної культури та спорту;

- забезпечувати права громадян на якісну освіту у відповідності до чинного законодавства України, вимог професійної етики та лікарської таємниці;

- при визначенні стратегічних та поточних питань своєї діяльності керуватися вимогами загальнодержавних та місцевих програм розвитку освіти, фізичної культури та спорту;

- підтримувати у належному стані майно, здійснювати поточний та капітальний ремонт приміщень, що знаходяться на його балансі;

- забезпечувати введення в експлуатацію придбаного обладнання;

- забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів, студентів та працівників;

- дотримуватися фінансової дисципліни, берегти та розширювати матеріально-технічну базу;

- видавати документи про освіту встановленого зразка;

- створювати належні та безпечні умови праці та навчання, забезпечувати дотримання вимог законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки і соціального страхування;

- дотримуватися інших обов’язків, визначених нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

3.8. З метою виконання головних завдань закладу учні та студенти Коледжу безкоштовно забезпечуються місцями у гуртожитку, харчуванням за встановленими нормами, медико-відновлювальними засобами, табельною, парадною та змагальною спортивними формами, спортивним інвентарем, відряджаються на навчально-тренувальні збори і змагання різного рівня, у тому числі і закордон, студенти отримують стипендію у встановленому порядку.

3.9. Загальна чисельність учнів і студентів, їхній розподіл за видами спорту та види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів, встановлюються Засновником за погодженням з Департаментом, Управлінням та центральним органом виконавчої влади у галузі фізичної культури та спорту.

3.10. З метою збереження здоров’я учнів і студентів в умовах інтенсивної навчально-тренувальної та спортивної роботи, участі медичних працівників у відборі вступників, визначенні стану функціональної підготовленості спортсменів, здійсненні лікувально-профілактичних і відновних заходів у Коледжі створюється медична частина з необхідними приміщеннями, сучасним діагностичним, лікувальним та медичним обладнанням, відновлювальним центром та штатом медичних працівників.

Медико-біологічне забезпечення навчально-тренувальної та спортивної роботи у Коледжі здійснюється шляхом проведення лікувально-профілактичної роботи, поглиблених медичних обстежень, лікарсько-педагогічних спостережень, поточного контролю за станом здоров’я учнів і студентів, медико-педагогічного нагляду за функціональним станом організму, контролю за перенесенням спортсменами значних фізичних навантажень, організації раціонального та висококалорійного харчування, проведення комплексних заходів з відновлення сил і підвищення працездатності організму.

3.11. Коледж користується пільгами, встановленими законодавством для бюджетних закладів освіти та закладів фізичної культури і спорту.

 

 

IV. Організація освітнього, навчально-тренувального процесів та спортивної роботи

 

4.1. Освітню, виховну, навчально-тренувальну та спортивну діяльність Коледж планує самостійно.

Організація освітнього процесу в Коледжі здійснюється за освітніми, освітньо-професійними програмами, навчальними планами, індивідуальними планами. Коледж може мати освітню програму, розроблену для одного або кількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

4.2. Порядок організації освітнього процесу, форми навчання та контролю за результатами навчання, структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, тривалість канікул, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Коледжем самостійно відповідно до затвердженої освітньої програми.

4.3. Навчально-тренувальний процес та спортивна робота є невід’ємними складовими роботи Коледжу. Навчально-тренувальний процес, спортивна робота та підготовка спортсменів у Коледжі здійснюється за типовим навчальним планом з видів спорту та відповідно до програм з видів спорту, розроблених всеукраїнськими спортивними федераціями та затверджених центральним органом виконавчої влади у галузі фізичної культури та спорту. Основними формами навчально-тренувальної роботи в Коледжі є групові та індивідуальні навчально-тренувальні заняття, теоретичні заняття, самостійна робота за індивідуальними планами, медико-відновлювальні заходи, навчально-тренувальні збори, робота у спортивно-оздоровчих таборах, тренерська, інструкторська (волонтерська) практика.

Основними формами спортивної роботи є участь учнів і студентів у спортивних змаганнях та суддівська практика. У канікулярний період для забезпечення безперервності навчально-тренувальної та спортивної роботи, активного відпочинку учнів і студентів організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі, проводяться навчально-тренувальні збори, у тому числі за межами закладу, індивідуальні навчально-тренувальні заняття, здійснюється участь у змаганнях.

Під час проведення довготривалих навчально-тренувальних зборів за межами закладу до місць їх проведення можуть відряджатися вчителі з навчальних предметів та вихователі для забезпечення безперервності освітнього процесу.

4.4. Щоденна кількість навчально-тренувальних занять, їх тривалість, інші форми навчально-тренувальної роботи визначаються Коледжем самостійно відповідно до планів роботи, типового навального плану з видів спорту, режиму роботи, розкладу освітніх занять (уроків) на тиждень, які складаються відповідно до санітарно-гігієнічних, лікарських і науково-педагогічних вимог та завдань спортивної підготовки.

4.5. Учні та студенти Коледжу беруть участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах різного рівня відповідно до календарного плану спортивних заходів, який затверджується директором училища, та асигнувань, передбачених на навчально-тренувальну та спортивну роботу.

4.6. Невід’ємною складовою навчально-тренувального процесу та спортивної роботи є контроль за станом здоров’я та перенесенням фізичних навантажень учнями та студентами Коледжу, який здійснюється медичною частиною Коледжу.

 

 

V. Учасники освітнього, навчально-тренувального процесів та спортивної роботи

 

5.1. Учасниками освітнього, навчально-тренувального процесів та спортивної роботи в Коледжі є:

- учні, студенти;

- педагогічні працівники, в т.ч. вчителі зі спорту;

- психолог, медичні працівники, інші фахівці та працівники, які забезпечують організаційне та технічне супроводження спортивної підготовки учнів і студентів і участі їх у спортивних заходах;

- батьки (законні представники) учнів, студентів;

- інші особи, які залучаються до освітнього, виховного, спортивного процесів, партнери Коледжу.

5.2. Учні, студенти мають право на:

- якісні освітні послуги;

- індивідуальну освітню траєкторію;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- належні умови для спортивної підготовки;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, побуту, утримання;

- повагу людської гідності, захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою;

- користування матеріально-технічною базою Коледжу, доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та спортивній підготовці;

- забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- безоплатне забезпечення місцями у гуртожитку, харчуванням за встановленими нормами, табельною парадною та спортивною формами, спортивним інвентарем, участю у навчально-тренувальних зборах і спортивних змаганнях;

- академічну відпустку або перерву у навчанні, поновлення на навчання (студенти);

- інші необхідні умови для здобуття освіти та спортивної підготовки.

5.3. Учні, студенти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої (освітньо-професійної) програми, плани спортивної підготовки, дотримуватися принципу академічної доброчесності, досягати результатів навчання, спортивної підготовленості, передбачених стандартами освіти відповідного рівня освіти та навчального плану з видів спорту;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси усіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, інших внутрішніх нормативно-розпорядчих документів Коледжу;

- повідомляти керівництво Коледжу про факти булінгу (цькування);

5.4. Учні та студенти Коледжу, які не засвоюють освітню (освітньо-професійну) програму, програму і плани спортивної підготовки, мають відхилення у стані здоров’я, систематично порушують дисципліну, спортивний режим, правила внутрішнього розпорядку, норми етики за рішенням педагогічної ради з Коледжу відраховуються.

5.5. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, вільний вибір форм, методів, засобів навчання, що відповідають освітній (освітньо-професійний) програмі;

- педагогічну ініціативу, розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед компетентністного навчання;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- справедливе та об’єктивне оцінювання та відзначення своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- безпечні та нешкідливі умови праці;

- участь у громадському самоврядуванні та у роботі колегіальних органів управління Коледжем;

- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою.

5.6. Педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівень та педагогічну (тренерську) майстерність;

- виконувати освітню (освітньо-професійну) програму і досягати передбачених нею результатів навчання і спортивної підготовки;

- дотримуватися академічної доброчесності, педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси усіх учасників освітнього процесу.

5.7. Усі члени трудового колективу Коледжу мають право на:

- належні умови для провадження професійної діяльності, правовий та соціальний захист;

- участь в обговоренні та вирішенні найважливіших питань діяльності Коледжу;

- отримання інформації про прийняті рішення щодо провадження діяльності Коледжу, в тому числі накази директора, рішення педагогічної ради та ради Коледжу;

- отримання надбавок, доплат, заохочень, відзначення та нагородження державними, почесними званнями, нагородами, відзнаками, грамотами, преміями відповідно до чинного законодавства.

5.8. Усі члени трудового колективу зобов’язані:

- сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, вимоги чинного законодавства, цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, накази та розпорядження директора;

- дбати про піднесення авторитету, престижу, іміджу Коледжу, не допускати дій, які можуть нашкодити репутації Коледжу, антипедагогічних вчинків, порушень професійного етики, антидопінгового законодавства тощо;

5.9. Інші права та обов’язки членів трудового колективу щодо оплати праці, робочого часу, відпочинку, соціальних гарантій, додаткових пільг та інших питань визначаються колективним договором та чинним законодавством України.

 

 

VI. Органи управління Коледжем та їх компетенція

 

6.1. До компетенції Львівської обласної ради як Власника належить:

- визначення основних напрямів діяльності Коледжу;

- відчуження нерухомого майна Коледжу;

- прийняття рішення про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення чи ліквідація) Коледжу;

- прийняття інших рішень, що віднесені законодавством до компетенції обласної ради.

6.2. До компетенції Засновника належить:

- затвердження статуту Коледжу за погодженням з Департаментом;

- участь у затвердженні організаційної структури Коледжу, штатного розпису та кошторису Коледжу відповідно до рішень Власника;

- здійснення контролю за діяльністю Коледжу відповідно до чинного законодавства;

- призначення та звільнення директора;

- надання директору відпусток та оформлення відряджень за попереднім погодженням Департаментом;

-  заохочення директора;

- накладання на директора дисциплінарних чи матеріальних стягнень у випадках виявлення правоохоронними органами порушень норм чинного законодавства, порушення умов трудового договору (контракту), за поданням Департаменту;

- контроль за використанням майна та матеріальних ресурсів Коледжу;

- вирішення питань, пов’язаних з користуванням земельною ділянкою Коледжу або її частиною відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Галузеве управління діяльністю Коледжу здійснює Департамент з урахуванням відповідних рішень Львівської обласної ради. До компетенції Департаменту належить:

- забезпечення контролю за реалізацією державної політики у галузі освіти;

- забезпечення контролю за виконанням актів законодавства у галузі освіти, трудового законодавства, дотримання нормативів професійної діяльності, галузевих стандартів;

затвердження організаційної структури Коледжу в порядку, визначеному Власником;

- затвердження штатного розпису Коледжу;

- виконання функцій головного розпорядника коштів, здійснення фінансування Коледжу;

затвердження кошторису Коледжу, здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, цільового використання бюджетних коштів.

- сприяння у впровадженні інвестиційних проектів;

- контроль за роботою Коледжу з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту;

- внесення подання Засновнику щодо притягнення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності директора Коледжу;

- погодження надання відпусток та відряджень директора;

- контроль за організацією первинного обліку в Коледжі, дотримання статистичної та бухгалтерської звітності.

- подання інформації на запити директора;

- внесення на розгляд Засновнику подання про призначення та звільнення виконуючого обов’язків директора Коледжу;

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва Коледжу;

- здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, цим статутом та рішенням Власника щодо галузевого управління Коледжем.

6.4. Управління фізичної культури та спорту:

- забезпечує контроль за реалізацією Коледжем державної політики у галузі спорту;

- погоджує спортивну спеціалізацію Коледжу (загальна чисельність контингенту, його розподіл по видах спорту та види спорту, з яких ведеться підготовка спортсменів);

- сприяє організації навчально-тренувального процесу та спортивної роботи;

- сприяє розвитку міжнародного спортивного співробітництва;

6.5. Безпосереднє керівництво Коледжем здійснює директор, який призначається (звільняється) Засновником у порядку, визначеному Законом України “Про фахову передвищу освіту” та за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі фізичної культури та спорту з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою, здобули ступінь вищої освіти не нижче магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю відповідної галузі знань, мають стаж педагогічної роботи або роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше трьох років.

Права, обов’язки та відповідальність директора Коледжу визначаються Законами України “Про освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, та цим статутом. Одна і та сама особа не може бути директором більш ніж два строки підряд.

6.6. Директор Коледжу представляє заклад у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законами України “Про освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, та цим статутом.

6.7. Директор Коледжу:

- організовує діяльність Коледжу;

- забезпечує реалізацію державної освітньої політики;

- призначає та звільняє працівників Коледжу;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності, формує його структуру, формує і затверджує штатний розпис, є розпорядником майна і коштів, забезпечує дотримання штатно-фінансової дисципліни;

- забезпечує розроблення, несе відповідальність за реалізацію затвердженої стратегії розвитку Коледжу;

- забезпечує дотримання законодавства, цього статуту, виконання рішень педагогічної ради, зборів трудового колективу;

- видає накази, розпорядження, надає доручення, обов’язкові для виконання усіма учасниками освітнього процесу, працівниками і структурними підрозділами;

- подає в усталеному порядку на затвердження кошторис, штатний розпис, структуру закладу, забезпечує виконання кошторису, укладає договори;

- забезпечує охорону праці та безпеку життєдіяльності, дотримання законності та порядку;

- затверджує посадові інструкції працівників;

- у чинному порядку формує контингент здобувачів освіти, відраховує їх та поновлює на навчання;

- забезпечує організацію освітнього, навчально-тренувального процесів, спортивної роботи та здійснення контролю за виконанням освітніх (освітньо-професійних) програм, планів та програм підготовки спортсменів;

- організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних та інших працівників, розподіляє функціональні обов’язки між ними;

- вибуває у відпустки, відрядження за наказами Засновника та погодженням Департаменту, невідкладно інформує Засновника, Департамент про свою тимчасову втрату працездатності;

- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Коледжу, діяльності органів громадського самоврядування, організацій профспілок тощо;

- розглядає пропозиції, скарги, зауваження працівників Коледжу, громадян, приймає відповідні рішення;

- розробляє правила внутрішнього розпорядку, колективний договір і затверджує їх у встановленому порядку за погодженням з профспілковою організацією;

- здійснює інші повноваження, передбачені цим статутом та чинним законодавством України.

6.8. Колегіальним органом управління Коледжем є педагогічна рада, склад якої щорічно затверджується наказом директора.

6.9. Педагогічна рада:

- визначає стратегію і перспективні напрямки розвитку Коледжу;

- розглядає проект кошторису та річний фінансовий звіт закладу;

- ухвалює відповідно до законодавства рішення про розміщення власних надходжень у органах казначейства та банківських установах;

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти;

- погоджує рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів Коледжу;

- надає згоду на призначення голів циклових комісій;

- затверджує положення про організацію освітнього процесу;

- має право вносити подання трудовому колективу про відкликання директора з підстав, передбачених законодавством, статутом та контрактом;

- визначає заходи та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розвитку їхньої творчої ініціативи;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Коледжу;

- приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу та відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності, інших питань відповідно до чинного законодавства та статуту.

6.10. Головою педагогічної ради є директор Коледжу за посадою. До складу педагогічної ради входять заступники директора, завідувач бібліотекою, завідувач медичною частиною, завідувачі структурних підрозділів, головний бухгалтер, голова профкому, педагогічні працівники, виборні представники студентів. При цьому виборні представники з числа студентів повинні складати на менше 10 % складу педагогічної ради, педагогічні працівники – не менше 75 %.

6.11. Рішення педагогічної ради є обов’язковими для виконання усіма учасниками освітнього процесу і вводяться в дію наказами директора.

6.12. Для вирішення перспективних питань розвитку Коледжу, залучення додаткових фінансових ресурсів і здійснення контролю за їх використанням, ефективної взаємодії з органами влади, громадськістю і суб’єктами господарської діяльності в Коледжі за рішенням Засновника створюється наглядова рада.

6.13. Персональний склад наглядової ради затверджує Засновник строком на п’ять років у кількості 3-5 осіб. Членом наглядової ради не може бути особа, яка за рішенням (вироком) суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена, має непогашену судимість, позбавлена права обіймати відповідні посади, визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення, підпадає під дію п. III ст. 1 Закону України «Про очищення влади».

До складу наглядової ради не можуть входити працівники Коледжу.

Засновник має право достроково припинити повноваження наглядової ради або окремих її членів.

6.14. Наглядова рада має право:

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- брати участь у роботі колегіальних органів Коледжу з правом дорадчого голосу;

- брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку Коледжу;

- контролювати дотримання статуту;

- проводити конкурсний відбір на посаду директора;

- розглядати щорічні звіти директора про реалізацію стратегії розвитку Коледжу;

- ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності Коледжу (не більше одного разу протягом строку повноважень);

- відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у діяльності директора;

- вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання директора з підстав, визначених законодавством, статутом або контрактом;

- здійснювати інші права, визначені законом та статутом Коледжу.

6.15. Наглядова рада Коледжу у своїй діяльності керується принципами прозорості та підзвітності. Протоколи, відеотрансляції та / або стенограми засідань наглядової ради оприлюднюються на веб-сайті Коледжу протягом тижня з дня відповідного засідання. Рішення наглядової ради у письмовій формі в п’ятиденний строк доводяться до відома директора і є обов’язковими до розгляду та відповідного реагування.

6.16. Для вирішення поточних питань діяльності закладу в Коледжі утворюються робочі та дорадчі органи: адміністративна рада, спортивно-методична рада, тренерські ради, приймальна комісія, стипендіальна комісія, батьківські комітети тощо;

6.17. Вищим органом громадського самоврядування Коледжу є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини працівників Коледжу. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах. Право скликати збори мають директор Коледжу, учасники зборів, якщо за це висловилися не менше третини їх загальної кількості, Засновник та Департамент.

До компетенції загальних зборів (конференції) належать:

- затвердження основних напрямів вдосконалення Коледжу;

- розгляд найважливіших питань життєдіяльності Коледжу;

- заслуховування звіту директора про його роботу та надання оцінки за виконану роботу;

- схвалення Правил внутрішнього розпорядку та колективного договору;

- обрання комісії з трудових спорів;

- обрання ради Коледжу, встановлення її повноважень;

- розгляд інших важливих питань діяльності Коледжу, передбачених чинним законодавством та статутом.

6.18. В Коледжі діє студентсько-учнівське самоврядування, яке об’єднує усіх студентів і учнів. Усі студенти та учні, які навчаються в Коледжі, мають рівні права щодо участі у роботі студентсько-учнівського самоврядування. Студентсько-учнівське самоврядування у Коледжі може мати різноманітні форми і здійснюється відповідно до окремого положення, яке затверджується загальними зборами (конференцією) студентів і учнів.

 

 

VII. Міжнародне співробітництво

 

7.1. Коледж здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори про співробітництво, встановлює прямі зв’язки із закладами освіти, спорту, підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства України.

7.2. Основними напрямками міжнародного співробітництва Коледжу є:

- спортивна співпраця, взаємообміни спортивними делегаціями, командами, працівниками тощо;

- проведення спільних навчально-тренувальних зборів, тренувальних занять, спортивних змагань, товариських зустрічей, турнірів, ігор;

- участь у міжнародних турнірах та змаганнях і навчально-тренувальних зборах;

- організація та участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах та інших заходах;

- участь у міжнародних освітніх та спортивних програмах;

- спільна видавнича діяльність;

- надання послуг, пов’язаних із спортивною підготовкою іноземних громадян;

- створення спільних освітніх і спортивних програм з іноземними закладами освіти і спорту;

- сприяння академічній мобільності педагогічних працівників, студентів та учнів;

- інші напрями і форми, не заборонені законом;

7.3. Для реалізації своїх статутних завдань у сфері міжнародного співробітництва Коледж має право:

- самостійно здійснювати прямі міжнародні зв’язки відповідно до законодавства України на підставі договорів, укладених з іноземними партнерами;

- відряджати за кордон учнів, студентів, працівників відповідно до міжнародних договорів України, договорів Коледжу з іноземними партнерами, для участі у міжнародних спортивних змаганнях і заходах, конференціях, симпозіумах, семінарах і т.п.

- залучати іноземних фахівців до педагогічної, тренувальної, спортивної роботи;

- на отримання благодійних, спонсорських коштів, пожертв та коштів, передбачених заповітами юридичних і фізичних осіб України та іноземних держав;

- використовувати бюджетні, власні кошти, валютні та матеріальні надходження для забезпечення міжнародного співробітництва.

7.4. Якщо міжнародні угоди України встановлюють інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то Коледж у своїй діяльності керується правилами міжнародних угод.

7.5. Представництво Коледжу у міжнародних зв’язках здійснює його директор або уповноважена ним особа.

 

 

VIII. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

 

8.1. Матеріально-технічна база Коледжу складається з основних фондів (приміщення, обладнання тощо), оборотних засобів, а також інших цінностей, активів, відображених у бухгалтерському балансі. До майна Коледжу може належати нерухоме та рухоме майно, включаючи спортивні споруди, спортивно-оздоровчі табори, комунікації, обладнання, транспортні засоби, у тому числі спеціальні.

8.2. Майно Коледжу знаходиться у спільній власності територіальних громад Львівської області і належить йому на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Коледж користується і розпоряджається цим майном в межах, установлених законодавством України, рішеннями Власника, наказами Засновника та з урахуванням обмежень, установлених цим статутом;

8.3. Майно Коледжу, що передане йому в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким юридичним та фізичним особам без згоди Засновника, наглядової ради та загальних зборів (конференції) трудового колективу, крім випадків, передбачених законодавством.

8.4. Коледж для провадження своєї статутної діяльності має право придбавати та/або орендувати в установленому порядку необхідні приміщення, спортивні споруди, спортивне обладнання, інвентар, форму, автотранспортні засоби, спеціальні транспортні засоби для супроводження і безпеки учнів, студентів під час проведення та участі у спортивних заходах, навчально-тренувальних зборах, навчально-тренувальних заняттях, у тому числі за кордоном, користуватися послугами підприємств, установ, організацій, фізичних осіб.

8.5. Майно Коледжу, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

8.6. Коледж за погодженням із Засновником має право здавати в оренду будинки, окремі приміщення, що знаходяться на балансі закладу, але не є у спільній власності територіальних громад області. Будинки та споруди, окремі приміщення, які є у спільній власності територіальних громад області, передаються в оренду у порядку, встановленому рішенням Львівської обласної ради.

8.7. Коледж за погодженням із Засновником має право продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду устаткування, обладнання, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

8.8. Землекористування  та реалізація прав на землю здійснюється Коледжем відповідно до Земельного кодексу України.

8.9. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

8.10. В Коледжі створюються загальний та спеціальний фонди. Загальний фонд наповнюється бюджетними коштами у чинному порядку та за відповідними нормативами. В ньому передбачаються кошти на провадження основної діяльності закладу, виконання його головних завдань, в тому числі, на спортивну підготовку. Спеціальний фонд наповнюється позабюджетними надходженнями.

8.11. Джерелами фінансування та формування майна Коледжу є:

- кошти обласного бюджету;

- субвенції з державного бюджету;

- кошти обласного і державного бюджетів на виконання цільових програм;

- безоплатні або благодійні внески (добровільні пожертвування, гранти юридичних та фізичних осіб, в тому числі гуманітарна допомога з-за кордону);

- доходи, отримані від юридичних та фізичних осіб за надані послуги згідно чинного законодавства України;

- придбане майно;

- майно, що передане Власником;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

8.12. Грошові кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до Коледжу безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, в тому числі і від нерезидентів, для здійснення основної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

8.13. Доходи (прибутки) Коледжу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети, цілей, завдань та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед працівників (крім оплати праці та нарахування єдиного соціального внеску) в Коледжі заборонений.

8.14. Коледж може мати власний валютний рахунок. Валютні та інші надходження від міжнародного співробітництва використовуються Коледжем для забезпечення його статутної діяльності відповідно до затвердженого кошторису та законодавства.

8.15. Коледж має право на договірних умовах використовувати майно інших юридичних та фізичних осіб, в тому числі нерезидентів, та працівників Коледжу.

8.16. Збитки, завдані Коледжу внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, працівниками відшкодовується добровільно або за рішенням суду відповідно до законодавства України.

 

 

IX. Облік, звітність і контроль за діяльністю Коледжу

 

9.1. Коледж здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну та фінансову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності визначається чинним законодавством України.

9.2. Контроль за діяльністю Коледжу здійснюють відповідні органи державної влади в межах та в порядку, визначеному чинним законодавством.

9.3. Контроль за діяльністю Коледжу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в галузі освіти, фізичної культури та спорту.

9.4. Коледж підлягає інституційному аудиту у визначеному законодавством порядку.

9.5. Коледж несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам державної влади.

9.6. Зміст, форми і періодичність контролю встановлюється Засновником відповідно до чинного законодавства України.

9.7. Власник, Засновник та Департамент мають право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Коледжу. Коледж подає Засновнику, Департаменту за їх вимогою бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської діяльності.

9.8. Свою діяльність та прийняття рішень Коледж здійснює прозоро та відкрито. Основні документи діяльності Коледжу оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу.

9.9. Коледж веде діловодство і документацію відповідно до затвердженої номенклатури, складає бухгалтерську і статистичну звітність у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9.10. Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

9.11. Аудит діяльності Коледжу проводиться згідно із законодавством.

 

 

X. Реорганізація або ліквідація Коледжу

 

10.1. Припинення Коледжу здійснюється шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) за рішенням Власника та наказів Засновника і Департаменту в період, передбачений чинним законодавством України. Перейменування закладу здійснюється за наказом Засновника та за погодженням з Департаментом.

10.2. При реорганізації та ліквідації Коледжу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.3. При реорганізації чи ліквідації Коледжу вирішення питань продовження здобуття освіти студентами та учнями вирішується Департаментом.

10.4. Власник, прийнявши рішення про припинення Коледжу, може призначити комісію з припинення юридичної особи або делегувати це Засновнику та встановлює порядок і строки припинення.

10.5. З моменту призначення при ліквідації Коледжу ліквідаційної комісії, або ліквідатора до них переходять повноваження щодо управління справами Коледжу. Комісія виступає в суді від імені Коледжу.

10.6. Коледж вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10.7. У разі реорганізації Коледжу його майно, права та обов’язки переходять до правонаступників у межах та порядку, визначених чинним законодавством та рішеннями Власника.

10.8. У разі ліквідації Коледжу усі його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу обласного бюджету.

 
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освіти

Анонси
Управління майном спільної власності ЛОР оголосило конкурс на посаду директора ufk.lviv.ua/ua-category-other-tab1-news7552.html


Бокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види