50 років1971 - 2021
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Про коледж : Правила внутрішнього розпорядку


 ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
уЛьвівському державному училищі фізичної культури
 
 
I. Загальні положення
 
1.1. Правила внутрішнього розпорядку, далі Правила, регламентують основні права та обов'язки, норми поведінки і взаємовідносин для педагогічних працівників, працівників, студентів і учнів училища.
1.2. Правила покликані забезпечити трудову та виконавську дисципліну, раціональну і продуктивну організацію праці працівників, ефективне використанні їхнього робочого часу, навчальну дисципліну та правила поведінки у навчальному закладі студентів і учнів.
1.3. Дисципліна в училищі ґрунтується на свідомому виконанні працівниками, студентами, учнями своїх обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці, навчального і тренувального процесів. Дисципліна в училищі забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
1.4. Усі питання, пов'язані із застосуванням цих Правил, вирішує директор училища у межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом училища.
1.5. Ці Правила складені на основі Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністра освіти й науки України від 20.12.1993 р. №455, Статуту училища та у відповідності з чинним законодавством і нормами Кодексу Законів про працю України.
1.6. Правила є обовязковими до виконання усіма працівниками, студентами та учнями училища. Усі працівники, студенти та учні повинні бути ознайомлені з цими Правилами.
 
II. Порядок прийняття та звільненняпрацівників, прийому на навчання
та відрахування студентів і учнів
2.1. Прийняття на роботу працівників здійснюється за трудовими договорами або контрактами відповідно до чинного законодавства.
2.2. При прийнятті на роботу особа, яка працевлаштовується, повинна подати заяву,  оформлену трудову книжку, медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи у шкільній установі, пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку (на посади, що вимагають спеціальних знань), військовослужбовці, звільнені з військових формувань, створених відповідно до законодавства України, - військовий квиток, заповнити листок з обліку кадрів та автобіографію.
2.3. Посади педагогічних працівників в училищі заміщуються відповідно до вимог Закону України «Про освіту» та  Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти і науки України від 05.08.1993 р. №293.
2.4. Прийняття на роботу працівників оформляється наказом по училищу, який оголошується їм під розписку.
2.5. На осіб, які  пропрацювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника.
Трудові книжки працівників  зберігаються в училищі як документи суворої звітності у інспектора з кадрів. Ведення трудових книжок здійснюється у строгій відповідності до чинної інструкції.
2.6. При прийнятті працівника на роботу або переведенні його на іншу посаду  інспектор з кадрів зобов'язаний:
- ознайомити працівника під розписку з посадовою інструкцією та функціональними обов’язками, умовами праці, роз'яснити його права та обов'язки;
- довести до працівника правила внутрішнього розпорядку та колективний договір, специфіку училища як спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю;
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
- проінструктувати працівника під розписку з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки тощо.
2.7. Припинення трудового договору здійснюється лише на підставах, передбачених чинним трудовим законодавством та умовами контракту, і оформляється наказом по училищу. Днем звільнення вважається останній день роботи. У день звільнен­ня працівникові видається трудова книжка і проводиться кінцевий розрахунок з ним.
2.8. Приймання, переведення, відрахування та поновлення студентів і учнів проводиться у відповідності до нормативних документів Міністерства освіти і науки, Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю та Статуту училища.
III. Основні права та обов'язки працівників
3.1. Педагогічні працівники мають право на:
▪ захист професійної честі та гідності;
▪ вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
▪ індивідуальну педагогічну діяльність;
▪ участь у громадському самоврядуванні;
▪ користування подовженою оплачуваною відпусткою;
▪ підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.
3.2. Усі працівники училища зобовязані:
▪ працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, графіки робочого часу, вимоги Статуту та цих Правил, дотримуватись дисципліни праці;
▪ виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
▪ берегти обладнання, інвентар, навчальні посібники, економно витрачати матеріали, паливо, енергію;
▪  виховувати у студентів і учнів бережливе ставлення до майна училища;
▪ тримати своє робоче місце у чистоті і порядку;
▪ проходити  в установлені строки медичний огляд у відповідності до чинного порядку;
▪ у відповідності до  чинного порядку проходити періодичну атестацію та підвищення кваліфікації;
▪ виконувати доручену роботу особисто.
3.3. Педагогічні працівники зобовязані:
▪ забезпечувати умови для засвоєння студентами і учнями програмового матеріалу на рівні обовязкових державних вимог, всіляко сприяти розвиткові їхніх здібностей;
▪ настановами та особистим прикладом утверджувати в училищі та поза його межами принципи загальнолюдської моралі, взаємної поваги, поваги до старших, толерантності, спортивної етики тощо;
▪ брати участь у методичних, виховних, організаційних заходах, підготовці і засіданнях робочих і дорадчих органів, створених в училищі;
▪ постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність та загальну культуру.
3.4. Педагогічні працівники училища несуть повну відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів і студентів під час проведення уроків, занять, навчально-тренувальних занять, спортивних змагань, позакласних і позашкільних заходів, заходів на виїзді та в дорозі до них. Про всі випадки травматизму відповідальні працівники повинні оперативно інформувати адміністрацію училища.
3.5. Медичні працівники училища повинні забезпечувати повне медичне обслуговування навчально-тренувального процесу, спортивних заходів, відновлення учнів і студентів після тренувальних навантажень., лікувально-профілактичні заходи.
3.6. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими обов’язками, окремими положеннями та інструкціями, розробленими і затвердженими у чинному порядку, умовами особистого контракту.
 
IVОбовязки студентів і учнів
4.1. Студенти і учні училища зобовязані:
▪ систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, майбутньою спеціальністю, розширювати свій світогляд та підвищувати загальнокультурний рівень;
систематично і наполегливо вдосконалювати свою спортивну майстерність, брати участь у навчально-тренувальних зборах, спортивних змаганнях, вести спортивний щоденник;
відвідувати уроки, навчальні і навчально-тренувальні заняття, виконувати усі види завдань, передбачені навчальними планами, програмами, індивідуальними планами підготовки спортсмена тощо;
дотримуватись правил внутрішнього розпорядку училища, правил поселення і проживання у гуртожитку;
бережливо відноситись до майна училища, берегти його, а також до своїх документів (учнівський / студентський квиток, залікова книжка, перепустка до гуртожитку і т.п.). Без дозволу нічого не виносити з приміщень училища;
підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях, місцях проживання, дотримуватись морально-етичних норм поведінки і спілкування в училищі та поза його межами, поважати людську гідність;
▪ своєчасно повідомляти про причини відсутності на уроках, навчальних і навчально-тренувальних заняттях.
4.2.  Права студентів і учнів училища визначаються чинними нормативними документами у галузі освіти: Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Положеннями про вищий навчальний заклад, загально-освітній навчальний заклад, спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, Статутом закладу.
 
V. Основні обов’язки адміністрації училища
5.1. Адміністрація училища зобов’язана:
▪ забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для організації  і проведення навчально-виховного, спортивно-тренувального процесів, побуту, відновлення енергії, харчування, участі у навчально-тренувальних зборах і змаганнях;
▪ створити необхідні умови, визначати робочі місця для працівників училища, забезпечувати їх необхідними засобами праці, своєчасно доводити до педагогічних працівників, учнів, студентів розклад занять;
удосконалювати навчально-виховний, навчально-тренувальний процеси, впроваджувати у практику роботи передовий досвід роботи та підготовки спортсменів, пропозиції працівників, спрямовані на покращення роботи навчального закладу;
▪ забезпечувати вимоги техніки безпеки і охорони праці, виробничої санітарії, належне технічне оснащення робочих місць, місць навчання і тренувань, створювати здорові та безпечні умови праці, навчання, тренувань;
видавати працівникам заробітну плату, стипендію студентам у встановлені терміни;
▪ надавати відпустки відповідно до затвердженого графіка;
▪ морально та матеріально заохочувати добру працю і результативність у роботі;
доводити до педагогічних працівників педагогічне навантаження у кінці навчального року до надання чергової щорічної відпустки;
дотримуватись законодавства, активно впроваджувати заходи щодо вдосконалення управління, зміцнення  договірної та трудової дисципліни. Укладати і розривати  трудові договори, контракти відповідно до чинного порядку. Додержуватись умов колективного договору;
своєчасно подавати органам влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, інші необхідні відомості, пропозиції про роботу і стан навчального закладу;
▪ забезпечувати належне утримання території, приміщень, обладнання, технічного устаткування і інженерних мереж, інвентаря, умови для зберігання особистих речей працівників;
контролювати трудову, виконавську, навчальну дисципліну, своєчасно застосовувати заходи виховного, дисциплінарного і матеріального впливу до її порушників.
 
VI. Робочий час і його використання
6.1. В училищі встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем у неділю. Тривалість щоденної роботи в закладі визначається графіками роботи та змінності, розкладами навчальних і навчально-тренувальних занять, які затверджує директор за погодженням з профспілковим комітетом.
6.2. Загальноприйнятий початок роботи в училищі о 9 год. Закінчення робочого дня  о 18 год.,  обідня перерва  з 13 до 14 год. Початок навчальних занять о 8 год. Для окремих працівників може бути передбачений інший режим роботи.
6.3. Робочий  час педагогічних працівників встановлюється в залежності від розкладу уроків, навчальних і навчально-тренувальних занять. Усі педпрацівники повинні бути на роботі за 15 хв. до початку уроку, заняття. В межах робочого дня педагогічні працівники закладу повинні виконувати всі види навчально-методичної, виховної, організаційної роботи, передбачені навчальними планами та програмами, планами роботи, внутрішніми розпорядчими документами.
6.4. Про свою відсутність на роботі працівник повинен завчасно повідомити адміністрацію для вжиття невідкладних заходів по його заміні.
6.5. У зв’язку з тим, що училище є безперервно діючим закладом освіти та фізичної культури і спорту, для працівників, яким за умовами праці не може бути встановлена щоденна або тижнева тривалість робочого часу, запроваджується підсумований облік робочого часу в межах місячної норми. Такі працівники залучаються до роботи в загальноустановлені вихідні та робочі дні. Вихідні дні для них передбачаються графіком роботи. Робота у святкові дні таким працівникам оплачується в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад місячний оклад (ставку заробітної плати).
6.6. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається в окремих випадках за письмовим наказом директора за погодженням з профспілковим комітетом. У такому випадку робота у вихідний день компенсується наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
6.7. Адміністрація училища залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом. Не залучаються до чергування у вихідні та святкові дні вагітні жінки і матері, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від 3-х до 14-ти років, залучаються до чергування у вихідні та святкові дні тільки за їх згодою.
6.8. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, адміністрація училища залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження.
6.9. Графік надання щорічних відпусток погоджується  з профспілковим комітетом і складається на кожен календарний рік в термін до 1 березня. Надання відпустки директору оформляється  Департаментом освіти і науки Львівської ОДА. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника  за умови, що основна її частина повинна бути не меншою шести днів для дорослих і дванадцяти днів для осіб, молодших 18 років. Перенесення відпустки на інший строк допускається у чинному порядку. Ненадання щорічної відпустки впродовж двох років підряд забороняється.
6.10. Педагогічним працівникам училища забороняється:
змінювати на свій розсуд розклад навчальних занять і графіки роботи;
продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
порушувати затверджений режим роботи училища;
передоручати  виконання службових обовязків іншій особі.
6.11. В училищі забороняється:
▪ відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі у заходах, не повязаних з навчальним процесом;
залучати учнів і студентів на роботи і заходи, не повязані з процесом навчання, виховання і спортивного вдосконалення.
 
VII. Заохочення за успіхи у роботі та навчанні
7.1. За досягнуті успіхи, високі показники, зразкове виконання своїх обовязків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці в училищі застосовуються такі заохочення:
оголошення подяки;
нагородження цінними подарунками, відзнаками, дипломами, сертифікатами тощо;
визнання лауреатами у різних номінаціях;
виплата премій;
встановлення  доплат і надбавок до заробітної плати.
7.2. За високу кваліфікацію і професіоналізм у роботі педагогічним працівникам присвоюються педагогічні звання і кваліфікаційні категорії, робітникам – кваліфікаційні розряди відповідно до чинного порядку.
7.3. За особливі заслуги працівники, студенти і учні представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, призначення академічних, іменних, персональних стипендій, відзначення державними преміями, стипендіями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
7.4. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, першочергово надаються переваги і соціальні пільги.
7.5. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома усього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.
 
VIII. Стягнення за порушення трудової і навчальної дисципліни
8.1. За порушення трудової дисципліни до працівників можуть бути застосовані такі види стягнення:
догана;
звільнення.
            Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у строгій відповідності до Кодексу законів про працю України.
8.2. За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, спортивного режиму до учнів і студентів застосовуються такі заходи впливу:
попередження;
догана;
відрахування з навчального закладу (для студентів), переведення у загально-освітню школу за місцем проживання  (для учнів).
8.3. До застосування дисциплінарного стягнення  адміністрація повинна зажадати від порушника дисципліни письмове пояснення. У випадку відмови працівника надати письмове пояснення складається відповідний акт.
8.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором або особою, яка його заміняє, безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
8.5. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
8.6. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі по училищу і повідомляється працівникові під розписку.
8.7. Заходи дисциплінарного впливу до неповнолітніх учнів і студентів доводяться до їхніх батьків (усиновлювачів) або піклувальників.
8.8. Якщо впродовж року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник проявив себе з доброї сторони і не допустив нового порушення дисципліни, дисциплінарне стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
8.9. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
8.10. Директор училища має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової  дисципліни на розгляд  трудового колективу. Працівники, обрані до складу профспілкових органів, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.
 
IX. Основні вимоги до проживання у гуртожитку
9.1. Учні та студенти, які потребують проживання у гуртожитку, повинні подати відповідну заяву. На поселення абітурієнтів подаються доповідні записки зацікавлених вчителів зі спорту.
9.2. Поселення у гуртожиток здійснюється виключно за наказом директора.
9.3. Усім учням і студентам, поселеним у гуртожиток, видаються відповідні перепустки на право проживання у ньому, абітурієнтам – тимчасові перепустки.
9.4. Активний час у гуртожитку триває з 7 до 22 год.
9.5. Усі учні повинні повернутися у гуртожиток до 20 год., студенти –до 21 год. Про пізніше повернення до гуртожитку або відсутність у ньому у нічний час завчасно попереджаються черговий вихователь або заступник директора з виховної роботи. У іншому випадку це розглядається як грубе порушення цих Правил.
9.6. Відвідувачів та гостей дозволяється приймати у гуртожитку з 9 до 20 год. Батьки та інші особи, які потребують затриматись у гуртожитку на ніч, з дозволу чергового адміністратора поселяються у гостьові кімнати.
9.7. Учні та студенти, які проживають у гуртожитку, мають право:
▪ користуватися приміщеннями, обладнанням, інвентарем та майном гуртожитку у чинному порядку, мати постійне місце проживання на весь час навчання;
▪ брати участь через органи учнівсько-студентського самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних із покращенням житлово-побутових умов, організацією харчування, дозвілля, оформленням житлових кімнат, роботою обслуговувального персоналу;
▪ звертатися зі скаргами до адміністрації училища на незручності у проживанні, порущення особистих прав і свобод, образи, приниження, відсутність умов для навчання, відпочинку, відновлення сил після інтенсивної тренувальної роботи тощо.
9.8. Учні та студенти, які проживають у гуртожитку, зобовязані:
строго дотримуватись цих Правил, режиму роботи училища, морально-етичних норм поведінки;
▪ знати і не порушувати правила техніки безпеки, пожежної безпеки, не встановлювати у кімнатах додаткові електроприлади;
▪ підтримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах, місцях загального користування, брати участь у самообслуговуючій праці, шанувати працю обслуговувального персоналу;
▪ дбайливо ставитись до майна училища, економно витрачати електроенергію, тепло, воду;
▪ відшкодовувати навмисно нанесені матеріальні збитки, псування майна, стін, електричного та сантехнічного  обладнання;
▪ при тимчасовому виїзді з гуртожитку на змагання, тренувальні збори, канікули, додому  повідомляти про це вихователя своєї виховної групи. Постільну білизну, предмети спільного користування, ключі від кімнат здавати в комору каштеляни та завідувачу гуртожитком;
▪ про всі надзвичайні події у гуртожитку негайно повідомляти чергового вихователя.
9.9. Учням та студентам, які проживають у гуртожитку, забороняється:
▪ самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;
▪ переробляти та переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої, обклеювати стіни, двері та меблі плакатами, фотографіями, малюнками, іншими подібними речами, самовільно змінювати дверні замки, зберігати у житлових приміщеннях харчові продукти, приводити у кімнати тварин;
▪ приносити і вживати спиртні напої, наркотичні речовини, тютюнові вироби, перебувати у гуртожитку у нетверезому стані та під дією наркотичних речовин, грати в азартні ігри;
▪ створювати зайвий шум, гучно вмикати радіо-телевізійну апаратуру, заважати іншим відпочивати чи вчитись;
▪ проникати до гуртожитку через вікна та дозволяти робити це стороннім особам, сидіти на підвіконнях, викидати через вікна сміття та інші предмети;
▪ залишати у житлових кімнатах сторонніх осіб після 20 год. та на ночівлю, передавати перепустки до гуртожитку іншій особі.
Учні та студенти, які порушують встановлені заборони, притягуються до дисциплінарної відповідальності, включно, до відрахування з училища.
 
 
Ці правила обговорені та прийняті
на загальних зборах трудового колективу училища
 13 червня 2013 р.
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освіти

Анонси
Управління майном спільної власності ЛОР оголосило конкурс на посаду директора ufk.lviv.ua/ua-category-other-tab1-news7552.html


Бокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види