50 років1971 - 2021
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Про коледж : Наскрізна освітня програма


 
 
 
І. Загальні положення
 
 КЗ ЛОР «Львівський фаховий коледж спорту» – це заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю, який працює відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 р. №2061 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019р., №73), і забезпечує розвиток спортивних обдарувань дітей і молоді з метою підготовки спортсменів – резерву до національних збірних команд України з визначених видів спорту. Тому освітній процес в коледжі забезпечується на рівнях базової середньої, профільної середньої та фахової перед вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр). Структурним підрозділом коледжу є спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю другого і третього ступенів.
Головним завданням спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю коледжу є створення умов для реалізації освітніх потреб спортивно обдарованої учнівської молоді.
 Наскрізна освітня програма (далі – освітня програма) загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю коледжу ґрунтується на визначених світом та перевірених досвідом ключових ідеях української педагогічної думки, передбачає адаптацію до нових економічних, соціальних, геополітичних умов, спрямована на пошук ефективних способів забезпечення якісного освітнього процесу в умовах запровадження концепції Нової української школи. Будучи динамічною моделлю системи взаємовідносин учасників освітнього процесу у єдності з матеріальною основою цих відносин, програма містить бачення, загальні та операційні завдання її розвитку, особливості організації навчально-виховного процесу в умовах спеціалізованого закладу спортивного профілю, пріоритетні напрямки цього розвитку, його індикатори і критерії результативності обраної стратегії.
Освітня програма передбачає реалізацію таких основних завдань:
- адаптація оновлених навчальних програм для базової та старшої школи в умовах загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю коледжу;
- осмислення нових підходів і на цій основі підвищення якості викладання предметів;
- напрацювання нового дидактичного матеріалу і методичного забезпечення з широким використанням ІКТ, освітніх інтернет-ресурсів, електронних засобів навчання;
-  широке використання проектної, групової, командної форм навчання;
- впровадження та вдосконалення дистанційних форм навчання з врахуванням специфіки закладу освіти;
- системна робота по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання;
-   комплексне формування нового освітнього простору;
- опрацювання системи наскрізного виховання, яка формує життєві цінності;
-   виховання спортсмена-патріота і спортсмена-громадянина;
- стимулювання та усіляке сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників на основі сучасних методичних підходів і технологій навчання;
Освітня програма визначає:
-загальний обсяг навчального навантаження;
-орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, логічну послідовність їх вивчення;
-очікувані результати навчання учнів;
-рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
-вимоги до осіб, які працюють за цією освітньою програмою.
Освітня програма складена на основі типових освітніх програм:
- Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. №405 (для учнів 7-9 класів);
- Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. №408 (для учнів 10-11 класів).
 
  ІІ. Загальний обсяг та розподіл навчального навантаження
 
Освітню програму закладу укладено за такими освітніми галузями:
- мови і літератури (українська мова, українська література, іноземні мови, зарубіжна література);
- суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, основи правознавства, основи менеджменту, громадянська освіта, фінансова грамотність, краєзнавство, країнознавство, «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції», «Ми громадяни України», основи споживчих знань, уроки сталого розвитку);
- математика (алгебра, геометрія);
- природознавство (біологія, географія, фізика, хімія, астрономія, екологія);
- мистецтво (образотворче мистецтво, музичне мистецтво, мистецтво, художня культура);
- технології (трудове навчання, інформатика).
- здоров’я і безпека (основи здоров’я, психологія, психологія спілкування, психологія особистості, самопізнання та соціалізація підлітка).
Детальний обсяг навчального навантаження учнів, логічна послідовність вивчення окремих предметів викладені в робочих навчальних планах (додатки) та навчальних програмах.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів основної школи складає 3327 годин на навальний рік, в тому числі для 7 класу – 1067 годин, для 8-х класів - 1103 годин, для 9-х класів - 1157 годин.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів старшої школи складає 2458 годин на навчальний рік, в тому числі для 10-х класів - 1229 годин, для 11-х класів - 1229 годин.
Викладання навчальних предметів інваріантної складової забезпечується в повному обсязі годинами, передбаченими типовими освітніми програмами: закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 1) (наказ МОН №405), закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (таблиця 2) (наказ МОН №408).
Варіативна складова навчального плану школи ІІ ступеня використовується на викладання спецкурсів, спрямованих на розширення світогляду учнів: «По країнах і континентах», «Психологія спілкування» (7 кл.), «Уроки сталого розвитку» (8 клас), «Самопізнання та соціалізація підлітка» (9 клас), факультативні заняття з німецької та французької мов, консультації.
Варіативна складова навчального плану школи ІІІ ступеня передбачає впровадження спецкурсів, які підкреслюють профільність навчального закладу і соціалізацію учнів: «Історія спорту», «Психологія особистості», «Основи споживчих знань», «Фінансова грамотність», «Ми громадяни України»  (10 кл.), «Психологія», «Основи менеджменту», «Моя громадянська свідомість» (11 кл.), факультативні заняття з німецької та французької мов, консультації.
Для реалізації державних стандартів освіти та враховуючи специфіку навчального закладу і часті виїзди учнів на навчально-тренувальні збори і змагання окремі базові предмети у старшій школі підсилені годинами варіативної складової:
- у 10 класах по 0,5 год. щотижнево на вивчення географії, історії України;
- в 11 класах по 0,5 год. щотижнево на вивчення історії України;
- в 10а,в, 11а класах по 1,5 год. щотижнево для здійснення поділу класів на гендерній основі для вивчення «Захисту Вітчизни».
  
ІІІ. Організація освітнього процесу та забезпечення якості освіти
 
Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю коледж нараховує 13 класів, з яких 6 – основної школи: 1 сьомий, 2 восьмих, 3 дев’ятих та 7 – старшої: 4 десятих, 3 одинадцятих, у яких навчається 344 учні.
Прийом учнів у 7-9 класи здійснюється відповідно до Правил конкурсного приймання та документів, що підтверджують досягнення учнем відповідного навчального рівня. У старшу школу зараховуються учні, які здобули базову середню освіту та відповідають вимогам коледжу.
Наповнюваність класів відповідно до Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю складає 25 осіб, тривалість уроків – 45хв.
Основною формою організації освітнього процесу в коледжі є класно –урочна система. В практичній діяльності використовуються такі типи уроків:
- формування компетентностей;
- розвитку компетентностей;
- перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
- корекції основних компетентностей;
- комбінований урок.
- уроки-семінари, конференції, квести, брифінги, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, ділові ігри, музейні уроки, екскурсії, уроки-презентації та захисту учнівських проектів.
На початку 2020-2021 навчального року, задля забезпечення якісного виконання освітніх програм вчителі виділяють час на повторення вивченого матеріалу за минулий рік, використовуючи методики коригуючого навчання. Відповідно до результатів діагностичних робіт чи усних співбесід планують роботу по актуалізації окремих тем, систематизацій знань та умінь, практичного їх закріплення тощо.
Освітній процес у спеціалізованій школі-інтернаті спортивного профілю коледжу організовується відповідно до епідеміологічної ситуації у м. Львові. Це може бути очна, дистанційна або змішана форма. При оголошенні карантинних обмежень навчання учнів відбувається дистанційно відповідно до асинхронної та синхронної стратегій. При проведенні навчання вчителі застосовують такі навчальні платформи:
-      Студія онлайн освіти EdEra;
-      Гейміфікована платформа ILearn;
-      Онлайн курси Prometeus;
-      Be Smart;
-      Освітній проект «На урок».
Для всіх класів створюються віртуальні класи у Classroom. Для учнів, які готуються до здачі ЗНО, створюються групи «ЗНО» у Фейсбуці, організовуються онлайн-консультації у Viber.
Учнів ознайомлюють з графіком телеуроків на каналах «Київ», «Дніпро», «Всеукраїнська школа онлайн». Використовуються матеріали на каналах YouTube, «В школі», «Цікава наука».
При проведенні занять за допомогою Classroom учням надаються чіткі інструкції щодо завдань, які необхідно виконати, доступ до навчальних матеріалів. Вчителем створюються публікації, прикріплюються PTF-файли, посилання на веб-ресурси, скріпи підручників. Широко використовуються можливості освітнього проекту «На урок» - матеріали, тести, самостійні та контрольні роботи.
Режим змішаного навчання передбачає поєднання очної та дистанційної форм за окремим розкладом для певних паралелей класів або окремих груп учнів.
Система дистанційного навчання та контролю знань також дієво застосовується для учнів, які перебувають на довготривалих навчально-тренувальних зборах. 
Для ліквідації прогалин у знаннях та якісного засвоєння навчального матеріалу учнями, які пропустили уроки, в коледжі організовується система консультацій та додаткових занять, графік яких затверджується відповідним наказом.
З метою ефективного засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей учнів проводяться навчально-практичні заняття, на яких учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній чи експериментальній діяльності.
Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись самостійно за умови виконання вимог державного стандарту.
Вибір форм і методів навчання вчителі визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.
Система внутрішнього забезпечення якості освіти забезпечується такими складовими:
  
- Кадрове забезпечення освітньої діяльності відповідає навчальним галузям. У загальноосвітній школі-інтернаті спортивного профілю працює 25 вчителів загальноосвітніх предметів, з них 3 мають педагогічне звання «вчитель-методист», 6 – «старший учитель», 14 – вищу кваліфікаційну категорію, 4 - першу категорію, 3 - другу, 4 – спеціаліст.
- Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності відповідає державним програмам, затвердженим МОН України та охоплює навчально-методичну документацію, підручники, навчальні посібники, дидактичні та наочні матеріали, навчальні програми для базової та профільної рівнів освіти.
- Навчання в закладі відбувається за кабінетною системою у 20 обладнаних кабінетах, з яких 17 забезпечені мультимедійною та комп’ютерною технікою. Всі кабінети мають відповідні дидактичні та методичні роздаткові, індивідуальні матеріали, творчі роботи учнів, презентації навчальних та учнівських проектів, створені умови для самоосвіти учнів. В коледжі функціонує бібліотека, яка забезпечена доступом до інтернету, художньою та навчальною літературою. З метою висвітлення прозорості діяльності коледжу, забезпечення комунікації між учасниками освітнього процесу створений і постійно оновлюється веб-сайт. Для оперативного інформування про повсякденне життя коледжу, спортивні досягнення, новини, створена спільнота у соціальній мережі Фейсбук. У Фейсбуці також створені групи окремих класів та спортивних відділень.
- Основним завданням освітнього процесу в коледжі є переорієнтація освітньої діяльності школи із засвоєння змісту навчальних предметів на формування здатності до практичного застосування набутих знань. Вивчення усіх навчальних предметів базується на принципах особистісно орієнтованого навчання. Основою методичної компетенції вчителя є досконале володіння методами проведення уроків, різноманітними формами роботи, методичними прийомами, уміння конструювати уроки класичних типів – набуття нових знань, формування умінь і навичок, узагальнення і систематизації, контролю знань, комбінованого, а також нестандартних уроків, що ефективно формують здатність до нестандартного мислення, творчості, підвищують інтерес до предмету, активізують навчальну діяльність. В коледжі створено можливість для систематичного використання сучасних мультимедійних засобів навчання, комп’ютерної, проекційної техніки, педагогічних програмних засобів.
- Контроль якості проведення навчальних занять здійснюється шляхом взаємовідвідування уроків педагогами методичного об’єднання, директором, заступником директора. Інформація про якість проведення занять аналізується на засіданнях методичних обє’днань та виробничих нарадах. Контроль за самоосвітою вчителів та вивчення щорічного педагогічного досвіду вчителів відбувається під час атестацій.
- Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) розглядається як система збирання, обробки, збереження інформації про освітню систему коледжу. Моніторинг результативності навчання проводиться в два етапи: проміжний (грудень) і вихідний (травень) на підставі семестрового та річного оцінювання. З метою стимулювання учнів до покращення своїх навчальних результатів щосеместрово виводиться рейтинг на основі коефіцієнта рівня навчальних досягнень (число, що визначає суму отриманих учнями балів, виражене у % до максимального). Окрім цього, складається рейтинг навчальних класів, спортивних відділень, виховних груп, де моніториться якість знань (% учнів, що мають високий і достатній рівні досягнень стосовно загальної кількості учнів), успішність (% учнів, що мають високий, достатній, середній рівень навчання до загальної кількості учнів), проводиться моніторинг рівня навченості новоприбулих учнів з математики та української мови, предметний моніторинг (директорські контрольні роботи, вивчення стану викладання предметів), моніторинг стану навчання та навчальної дисципліни учнів за першу чверть. Аналіз отриманих результатів дозволяє відстежити динаміку змін, визначити середньостатистичні характеристики результативності навчання, одержати матеріали для подальшої роботи з учителями. Отримані результати аналізуються під час методичних діалогів, засіданнях педагогічного трикутника, виробничих нарадах коледжу та педагогічних радах. Підсумки моніторингів є підставою для написання аналітичних наказів, вироблення методичних рекомендацій й прийняття  управлінських рішень з метою підвищення результативності навчання.

- Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти в загальноосвітній школі-інтернаті коледжу в цілому полягає в:
- оновленні методичної бази освітньої діяльності;
- контролі за виконанням навчальних планів, програм, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробленні рекомендацій щодо їх поліпшення;
- моніторингу та оптимізації соціально-психологічного середовища;
- створенні необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників: періодичне проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у практичних семінарах, вебінарах, конференціях, організація методичної декади, творчого звіту методичних об’єднань, конкурсу професійного портфоліо, конкурсу кращих навчальних кабінетів, предметних тижнів тощо.
  
IV. Очікувані результати навчання
 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, в коледжі визначаються завдання, які повинен реалізувати кожен вчитель у рамках свого предмету і між предметних зв’язків. Окрім виконання вимог навчальних програм результати навчання з кожного предмету повинні формувати такі ключові компетентності учнів:
 1. спілкування українською мовою.
Компоненти: уміння ставити запитання і розпізнавати проблему, міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах, розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач, грамотно висловлюватися. Доречно і коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень.
2. спілкування іноземними мовами.
Компоненти: уміння здійснювати спілкування в межах чинної програми, розуміти на слух зміст автентичних текстів, висловлюватись письмово, у разі потреби використовувати невербальні засоби спілкування, обирати і застосовувати доцільні комунікаційні стратегії.
 3. математична компетентність.
Компоненти: уміння оперувати текстовою та числовою інформацією, встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої діяльності, розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту, будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати, використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.
 4. компетентності у природничих науках і технологіях.
Компоненти: уміння розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі, будувати та досліджувати природні явища і процеси, послуговуватися технологічними пристроями.
 5. інформаційно-цифрова компетентність.
Компоненти: уміння структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми, використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність, доводити істинність тверджень.
 6. уміння вчитися впродовж життя.
Компоненти: уміння визначати мету навчальної діяльності, відбирати і застосовувати потрібні знання, організовувати і планувати свою освітню діяльність, моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати і оцінювати результати своєї діяльності, доводити правильність своїх суджень та визнавати їх помилковість.
 7. ініціативність і підприємливість.
Компоненти: уміння генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати і знаходити оптимальні рішення, використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності і точності, аргументувати і захищати свою позицію, дискутувати.
 8. соціальна і громадянська компетентності.
Компоненти: уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку, ухвалювати аргументовані рішення, співпрацювати у команді, аналізувати власну економічну ситуацію і родинний бюджет, орієнтуватися у широкому колі послуг і товарів, робити споживчий вибір.
 9. Культурна компетентність.
Компоненти: уміння грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, дотримуватись етики спілкування і взаємодії, поваги до співрозмовника, враховувати і оцінювати художньо-етичну складову при створенні продуктів своєї діяльності.
10. Екологічна грамотність і здорове життя
Компоненти: уміння аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в країна і світі, враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень, розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна і громадська компетентність учнів коледжу повинні формуватися засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей, як екологічна безпека і сталий розвиток, здоров’я і безпека, підприємництво і фінансова грамотність, громадянська відповідальність повинні спрямовуватись на формування в учнів здатності застосовувати знання і уміння в реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобами інтеграції ключових і предметних компетентностей, реалізації міжпредметних та внутрішньо-предметних зв’язків.
Навчання через наскрізні лінії повинно реалізовуватись:
- організацією цілісного навчального середовищі та освітнього простору;
- окремими навчальними предметами і міжпредметними зв’язками;
- спільними проектами;
- позакласною роботою.

Навчальні програми
з навчальних предметів спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю КЗ ЛОР «Львівський фаховий коледж спорту» на 2020/2021 навчальний рік

Навчальні предмети
Навчальні програми
1
Українська мова
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи»(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
Навчальна програма "Українська мова (рівень стандарту). 10-11 класи"(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017р. №1407).
2
Українська література
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи»(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
Навчаьна програма "Українська література (рівень стандарту). 10-11 класи"(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017р. № 1407).
3
Зарубіжна література
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О.М.)(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
Зарубіжна література. Рівень стандарту(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017р. № 1407).
4.
Іноземні мови
Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9 класи Англійська мова Німецька мова Французька мова Іспанська мова(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Іноземні мови. Рівень стандарту(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017р. № 1407).
5
Історія
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. 10-11 (рівень стандарту)(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017р. № 1407).
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Всесвітня історія. 10-11 (рівень стандарту)(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017р. № 1407).
Програми для закладів загальної середньої освіти "Історія України для 5-9 та 10-11 класів зі змінами"
(затверджена наказом МОН України від 21.02.2019р. № 236)
6
Правознавство.
Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Ремех Т.О. Муза О.В., Євтушенко Р.І., Сутковий В.Л., Зорнік Т.Є., Лоха Л.О., Силенко В.В.)(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
7
Географія, країнознавство, основи менеджменту, основи споживчих знань,
«По країнах і континентах», фінансова грамотність
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
Географія. 10-11 клас. Рівень стандарту(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017р. № 1407).
Основи менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності. – Львів, 1995р.
Основи споживчих знань. 1-12 класи. ЄС і ПРООН, 2008.
Програма курсів за вибором та факультативів. Географія ч. І,ІІ. – Київ, 2010.
По країнах і континентах. Навчальна програма. 7 клас. – П58 Суми: РВВ СО ІППО.-2014.
Фінансова грамотність. Програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів «Фінансова грамотність» (затверджена наказом МОН України від 18.09.2014 №1054).
8
Громадянська освіта, «Ми громадяни України», «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції»
Навчальна програма"Громадянська освіта ( інтегрований курс, рівень стандарту)" (Тамара Бакка, Наталія Беца, Поліна Вербицьк, Оксана Волошенюк, Раїса Євтушенко, Тетяна Мелещенко, Олександр Мокрогуз, Олег Муза, Вікторія Павловська-Кравчук, Тетяна Ремех, Елла Ситник, Наталія Ступницька, Ольга Педан-Слєпухіна)(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017р. № 1407).
Курс за вибором «Ми – громадяни України» за редакцією Клокар Н.І. Біла Церква 2002р.
Навчальна програма курсу за вибором учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції»/Ремех Т.О., Комарова Т.Г.//Історія України/МОН України.-2014р.-№12
9
Мистецтво, музичне мистецтво, образотворче мистецтво
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи»(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
10
Математика
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
Навчальна програма "Математика (рівень стандарту). 10-11 класи"(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017р. №1407).
11
Інформатика
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) (колектив авторів)(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (колектив авторів)(затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 585)
Навчальна програма "Інформатика (рівень стандарту). 10-11 класи"(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 №1407).
12
Трудове навчання, технології
Трудове навчання. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
Навчальна програма "Технології. 10-11 класи (рівень стандарту)"(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017р. № 1407).
13
Фізика, астрономія
Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
«Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М.(затверджена наказом МОН України від 24.11.2017р. № 1539)
«Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Яцківа Я. Я.(затверджена наказом МОН України  від 24.11.2017р. № 1539)
14
Хімія
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи» (колектив авторів)(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
Хімія. 10-11 класи (рівень стандарту) навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (колектив авторів)(затверджена наказом МОН від 23.10.2017р. № 1407).
15
Біологія
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи» (колектив авторів)(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
Біологія і екологія. 10-11 класи (рівень стандарту) навчальна програма для закладів загальної середньої освіти(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017р. №1407).
16
Основи здоров’я
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи» (колектив авторів).(затверджена наказом МОН України від 07.06.2017р. №804).
17
Психологія, психологія особистості, психологія спілкування, самопізнання та соціалізація підлітка
Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в закладах загальної середньої освіти (Лист ІМЗО від 20.08.2019 № 22.1/12-Г-873)
18
Уроки сталого розвитку
Навчальна програма курсу за вибором «Уроки сталого розвитку. 8 клас». К.: 2013
19
Захист Вітчизни
Навчальна програма «Захист Вітчизни» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (рівень стандарту) (колектив авторів)(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017р. № 1407).
20
Історія спорту
Авторська програма вчителя Родака С.М. Львівське училище фізичної культури, 1995 (затверджена Головним управлінням освіти ЛОДА).

Робочий навчальний план для учнів основної школи 7-9 класи
загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю КЗ ЛОР «Львівський фаховий коледж спорту» на 2020/2021 навчальний рік
 
 
Освітні галузі
Предмети
Кількість годин на тиждень у класах
7
Мови і
літератури
Українська мова
2.5
2
2
2
2
2
Українська література
2
2
2
2
2
2
Англійська мова
3
3
3
3
3
3
Зарубіжна література
2
2
2
2
2
2
Суспільство-
знавство
Історія України
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Всесвітня історія
1
1
1
1
1
1
Основи правознавства
-
-
-
1
1
1
Мистецтво
Образотворче мистецтво
1
-
-
-
-
-
Музичне мистецтво
1
-
-
-
-
-
Мистецтво
-
1
1
1
1
1
Математика
Алгебра
2
2
2
2
2
2
Геометрія
2
2
2
2
2
2
Природо-знавство
Біологія
2
2
2
2
2
2
Географія
2
2
2
1.5
1.5
1.5
Фізика
2
2
2
3
3
3
Хімія
1.5
2
2
2
2
2
Техноголії
Трудове навчання
1
1
1
1
1
1
Інформатика
1
2
2
2
2
2
Здоров’я фізична культура
Основи здоров’я
1
1
1
1
1
1
 
РАЗОМ
 
28
 
28,5
 
28,5
 
30
 
30
 
30
 
Варіативна складова
 
2,5
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
Спецкурси:
 
1
 
1
 
1
 
-
 
-
 
-
По країнах і
континентах
1
-
-
-
-
-
Уроки для сталого розвитку
-
1
1
-
-
-
 
Факультативні заняття:
 
1
 
1,5
 
1,5
 
2
 
2
 
2
Психологія спілкування
1
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
Самопізнання та соціалізація підлітка
-
-
-
1
1
1
Німецька мова
-
1,5
1,5
-
-
-
Французька мова
-
-
-
1
1
1
 
Індивідуальні та групові
 
заняття,консультації :
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
1
 
1
 
1
Математика
-
-
-
1
-
-
Англійська мова
-
-
-
-
1
-
Українська мова
0,5
0,5
0,5
-
-
1
Гранично допустиме навч. навантаження на 1 учня
30
33
33
33
33
33
Всього (без врахування
поділу класів на групи)
30,5
31,5
31,5
33
33
33
 


Робочий навчальний план для учнів старшої школи 10-11 класи
загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю КЗ ЛОР «Львівський фаховий коледж спорту» на 2020/2021 навчальний рік
 
 
Предмети
Кількість годин на тиждень у класах
10а
10б
10в
10г
11а
11б
11в
 
Базові предмети
 
27+1
 
27+1
 
27+1
 
27+1
 
26+0,5
 
26+0,5
 
26+0,5
Українська мова
2
2
2
2
2
2
2
Українська література
2
2
2
2
2
2
2
Іноземна мова
2
2
2
2
2
2
2
Зарубіжна література
1
1
1
1
1
1
1
Історія України
1.5+0,5
1.5+0,5
1.5+0,5
1.5+0,5
1.5+0,5
1.5+0,5
1.5+0,5
Всесвітня історія
1
1
1
1
1
1
1
Громадянська освіта
2
2
2
2
-
-
-
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
3
3
3
3
3
3
3
Біологія і екологія
2
2
2
2
2
2
2
Географія
1.5+0.5
1.5+0.5
1.5+0.5
1.5+0.5
1
1
1
Фізика і астрономія
3
3
3
3
4
4
4
Хімія
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
Захист Вітчизни
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
 
 
Вибірково-обовязкові предмети
 
 
Технології
2
2
2
2
2
2
2
Інформатика
1
1
1
1
1
1
1
 
Варіативна складова
 
7
 
7
 
7
 
7
 
8,5
 
8,5
 
8,5
 
Спецкурси:
 
3,5
 
2
 
3,5
 
2
 
4
 
2,5
 
2,5
Історія спорту
1
1
1
1
-
-
-
Основи споживчих знань
1
1
1
1
-
-
-
Захист Вітчизни (дівчата)
1,5
-
1,5
-
1,5
-
-
Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції
-
-
-
-
0,5
0,5
0,5
Фінансова грамотність
-
-
-
-
1
1
1
Психологія
-
-
-
-
1
1
1
 
Факультативи:
 
2
 
4
 
3
 
4
 
3
 
3
 
3
Країнознавство
1
1
1
1
-
-
-
Німецька мова
-
2
-
2
2
-
2
Французька мова
-
-
-
-
-
2
-
Психологія особистості
-
-
1
-
-
-
-
Ми громадяни України
1
1
1
1
-
-
-
Основи менеджменту
 
 
1
1
1
 
Індивідуальні та
 
групові заняття:
 
1,5
 
1
 
0,5
 
1
 
1,5
 
3
 
3
Географія
0,5
-
0,5
-
-
1
-
Математика
1
-
-
-
-
1
1
Українська мова
-
-
-
1
0,5
-
-
Фізика
-
-
-
-
-
1
-
Біологія
-
1
-
-
-
-
-
Хімія
-
-
-
-
-
-
1
Історія
-
-
-
-
1
-
1
Інформатика
-
-
-
-
-
-
-
Гранично допустиме навч.
навант. на 1 учня
33
33
33
33
33
33
33
Всього (без врахування
поділу класів на групи)
35
35
35
35
35
35
35

Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освіти

Анонси
Управління майном спільної власності ЛОР оголосило конкурс на посаду директора ufk.lviv.ua/ua-category-other-tab1-news7552.html


Бокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види