50 років1971 - 2021
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Про коледж : Колективний договір


                                 К О Л Е К Т И В Н И Й   Д О Г О В І Р
між адміністрацією та профспілковим комітетом
Львівського державного училища фізичної культури
на 2013 – 2015 роки
 
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Визнаючи цей колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про таке:
1. Цей колективний договір укладено на 3 роки.
2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол № 1 від 13.06.2013р., і набуває чинності з дня його підписання.
3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.
4. Сторонами колективного договору є:
• адміністрація Львівського державного училища фізичної культури в особі директора Родака Степана Михайловича, яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;
• профспілковий комітет, який відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє інтереси працівників Львівського державного училища фізичної культури в галузі виконання посадових обов’язків, праці, побуту, культури.
5. Директор Львівського державного училища фізичної культури визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників Львівського державного училища фізичної культури в колективних переговорах.
6. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.
7. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством, Генеральною, Галузевою, регіональною угодами.
8. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.
9. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників училища.
10. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї зі сторін після проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.
11. Пропозиції кожної зі сторін щодо внесення змін і доповнень до цього колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 30-ти денний строк з дня їх отримання іншою стороною.
12. Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.
13. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за 2 місяці до закінчення строку дії колективного договору.
 
РОЗДІЛ 2.  ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Адміністрація зобов’язується:
1. Забезпечити ефективну діяльність училища, виходячи з фактичних обсягів фінансування, раціонального використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи закладу, поліпшення становища його працівників.
2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного та тренувального процесів.
3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання і інвентаря, технічних засобів навчання тощо.
4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п. 1 ст.40 КЗпП України.
5. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладання трудового договору у разі повторного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.
6. Контрактну форму трудового договору застосовувати за згодою працівника.
7. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
8. До початку роботи працівникам за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку їхні права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і цього колективного договору.
9. Залучати до викладацької роботи керівних, непедагогічних працівників, працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі, не меншому відповідної кількості годин на ставку.
Надавати можливість непедагогічним працівникам училища, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного часу.
10. Звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом та відповідно до чинного законодавства.
11. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.
12. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство та умови колективного договору з охорони праці з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.7 Закону України «Про охорону праці»).
13. Протягом 5 днів з часу отримання інформації доводити до уваги членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.
14. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом.
15. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.
16. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше, як за 2 місяці до їх запровадження.
17. Забезпечити своєчасне, не рідше одного разу на п’ять років, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством.
18. Оплачувати навчання працівників, умови праці яких вимагають спеціальних вмінь, навичок і допусків відповідних наглядових органів.
19. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно. Штучно не обмежувати обсяг навчального навантаження. Навчальне навантаження в обсязі,  меншому за тарифну ставку, встановлювати лише за письмовою згодою працівника.
20. Включати представника профспілкового комітету до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.
21. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.
22. При складанні розкладу навчальних занять забезпечувати оптимальний режим роботи:
• для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 12 років;
• для тих, хто поєднує роботу з навчанням.
23. Надавати керівникам методоб’єднань і вчителям, що мають навантаження в обсязі 18 год., іншим працівникам, в т. ч. похилого віку, виходячи з реальних умов і можливостей, вільний від навчальних занять день для методичної роботи.
24. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
25. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише за погодженням профкому та з оплатою її у відповідному розмірі.
26. У разі запровадження чергування в училищі, завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації.
27.  Залучати до роботи окремих працівників у вихідні (неробочі) дні за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.
28. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством.
29. Графік щорічних основних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 1 березня і доводити до відома працівників.
29.1. Щорічну основну відпустку надавати працівникам тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який рахується з дня укладання трудового договору.
29.2. Додаткову відпустку за ненормований робочий день тривалістю 4 календарних дні надавати таким працівникам: головному бухгалтеру, бухгалтеру, завгосподарством, завканцелярією, завгуртожитком, інженеру з ремонту, бібліотекарю, техніку технічних засобів, старшому інспектору з кадрів, художнику-оформлювачу, шеф-кухарю, агенту з постачання, коменданту, комірнику, паспортисту, лікарю-педіатру, лікарю по контролю за спортсменами, медичній сестрі, масажисту, водію, помічникам вихователів.
29.3. Додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю 4 календарних дні надавати кухарям; тривалістю 7 календарних днів – медичній сестрі з фізіотерапії.
30. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України «Про відпустки»).
31. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну частину відпустки надавати не менше ніж на 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам як правило, у канікулярний період (ст.4 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. №346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про відпустки».
32. Надавати відпустку або її частину керівникам та педагогічним працівникам впродовж навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування та при інших екстраординарних обставинах.
33. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної і додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарних дні.
34. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним законодавством.
35. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей.
36. Відкликати працівника із щорічної відпустки лише за його згодою і у випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону України «Про відпустки»).
37. Не пропонувати відпустки з частковим збереженням заробітної плати вагітним жінкам, особам, в сім’ях яких немає інших годувальників, членам багатодітних сімей.
38. Забезпечувати дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
39. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.
40. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.
 
Профспілковий комітет зобов’язується:
1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.
2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу навчального навантаження.
4. Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України.
5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.
6. Сторони угоди домовились про наступне:
• встановити в училищі 6-денний робочий тиждень з 1-м вихідним днем у неділю. Для окремих категорій працівників за погодженням з профспілковим комітетом може встановлюватися 5-денний робочий тиждень з вихідними днями у суботу та неділю;
• надавати відпустки без збереження заробітної плати або частковим її збереженням, за наявності особистої заяви працівника та в межах чинного законодавства;
• всі питання, що потребують участі профкому, погоджує голова профкому.
 
РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ
Адміністрація зобов’язується:
1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього  проведення переговорів з профкомом та не пізніше як за три місяці до здійснення таких заходів.
2. Надавати окремим працівникам за їх бажанням та мотивуванням можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.
3. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в училищі.
4. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (більше 10% від загальної чисельності працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом (трудовим колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.
5. Не допускати економічно необгрунтованого скорочення класів, груп, їх поділу, робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників проводити після закінчення навчального року.
6.  При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п. 1 статті 40 КЗпП України:
• повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників;
• вивільнення працівників здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою  в училищі на іншому робочому місці, в тому числі за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщень і т. д.;
7. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час у кількості  8 годин на тиждень в межах робочого часу для пошуку нової роботи.
 
Профспілковий комітет зобов’язується:
1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.
2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КПпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда, якщо це не пов’язано з систематичним порушенням трудової дисципліни та невиконанням безпосередніх посадових обов’язків.
3. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).
Сторони домовились, що при скороченні чисельності або штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством умов, надається також:
• сімейним – при наявності двох і більше утриманців;
• особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
• особам передпенсійного віку;
• працівникам з тривалим безперервним стажем роботи у шкільній освіті;
• працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва і здобувають вищу освіту вперше.
 
РОЗДІЛ 4. ОПЛАТА ПРАЦІ
Адміністрація зобов’язується:
1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.
2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці.
3. Відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в училищі.
4. Затвердити попередньо погоджене з профкомом положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам училища.
5. За погодженням з профкомом:
• розподіляти фонд матеріального заохочення;
• здійснювати преміювання працівників училища;
• виплачувати винагороди за результатами роботи та надбавки за вислугу років згідно з встановленим порядком;
• встановлювати надбавки та доплати до заробітної плати.
6. Виплачувати працівникам установи заробітну плату грошима з дотриманням вимог Конвенції МОП №95 «Про охорону заробітної плати» двічі на місяць при умові своєчасного фінансування і наявності коштів на відповідному рахунку у такі терміни:
• аванс - 16 числа;
• остаточний розрахунок - 30 числа.
При співпадінні термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями виплачувати їх напередодні.
7. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за 3 дні до початку відпустки. У виняткових випадках заробітну плату за період відпустки виплачувати в режимі виплат заробітної плати. У випадку затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника може бути перенесена на пізніший термін.
8. При кожній виплаті заробітної плати на прохання працівників повідомляти їх про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належиться до виплати.
9. Забезпечувати погашення заборгованої заробітної плати згідно з затвердженим графіком.
10. При затримці виплати заробітної плати нараховану до виплати суму індексувати відповідно до Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати. Забезпечити своєчасне проведення індексації грошових доходів працівників училища у зв’язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства.
11. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:
• заміщення  тимчасово відсутніх педагогів терміном до 2 місяців;
• оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.
При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження.
12. Здійснювати оплату праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, під час канікул з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.
13. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.
14. Доплату за заміну тимчасово відсутніх працівників здійснювати за фактично виконану роботу у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати). Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням для цього усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.
15. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з навантаженням, встановленим їм при тарифікації, до кінця навчального року виплачується:
• у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку - заробітна плата за фактичну кількість відпрацьованих годин;
• у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку - заробітна плата за ставку, коли цих працівників немає можливості довантажити навчальною роботою за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;
• у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми на ставку - заробітна плата, встановлена при тарифікації, за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.
16. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу (ставки заробітної плати) того місяця, в якому відбулась подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок.
17. Час простою не з вини працівника, якщо працівник попередив адміністрацію про початок простою, оплачувати з розрахунку, не нижче від двох третин посадового окладу (ставки заробітної плати). За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя і здоров’я працівників, не з їх вини, зберігати середній заробіток.
18. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток на час проходження медичного огляду.
19. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:
• з підстав, зазначених у п. 6 ст.36, п.п.1,2,6 ст.40, ст.39 КЗпП (при умові порушення адміністрацією законодавства про працю, умов колективного або трудового договору) - у розмірі, не меншому від середнього місячного заробітку;
• у випадку, якщо працівник вимушений розірвати трудовий договір з причин невиконання адміністрацією вимог законодавства і зобов’язань колективного договору з охорони праці - у розмірі, не меншому тримісячного середнього заробітку.
20. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час.
Вважати нічними змінами, які повністю або частково (не менше 50% робочого часу) припадають на період з 22.00 до 6.00.
          
Профспілковий комітет  зобов’язується:
1. Здійснювати контроль за дотриманням в училищі законодавства про оплату праці.
2. Сприяти в наданні працівникам училища необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.
3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов цього колективного договору, що стосуються оплати праці.
4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах.
5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді.
6. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки.
7. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями.
8. Повідомляти про всі факти порушень оплати праці галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.
Сторони домовились, що всі питання оплати праці, які вимагають участі профкому, погоджуються підписом голови профкому.
 
РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ
Адміністрація зобов’язується:
1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.
2. Видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту відповідно до встановлених норм. У випадку дострокового їх зносу не з вини працівників замінювати за рахунок установи.
3. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:
• не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці згідно з Переліком важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок;
• не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких предметів жінками.
4. Відшкодовувати працівникові згідно з чинним законодавством шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у повному розмірі втраченого заробітку, сплачувати потерпілому (членам сім’ї та утриманцям загиблого) одноразову допомогу відповідно до ст. 11 Закону України “Про охорону праці”.
5. Відшкодовувати потерпілому витрати на лікування, протезування, придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичної соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, що видається в установленому порядку.
6. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи.
7. Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.
8. Організувати збори колективу з метою обрання уповноваженого з питань охорони праці. Створити умови для його навчання та виконання функцій громадського нагляду за охороною праці.
9. Преміювати працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки, не порушують вимог особистої і колективної безпеки, беруть активну участь в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці в училищі.
10. Провести атестацію робочих місць за умовами праці (постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. №442).
11. Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам’ятки тощо.
12. Виконувати до 1 листопада заходи по підготовці училища до роботи в зимових умовах.
 
Профспілковий комітет зобов’язується:
1. Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці. Провести навчання активу.
2. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці.
3. Регулярно виносити на розгляд засідань профспілкового комітету питання стану охорони праці.
 
РОЗДІЛ 6. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ
Адміністрація зобов’язується:
1. Виплачувати педагогічним працівникам, медичним працівникам, бібліотекарям допомогу на оздоровлення, іншим працівникам - соціальні виплати відповідно до чинних нормативних документів.
2. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років, за віком та за особливі заслуги.
3. У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середньомісячний заробіток на період, встановлений чинними інструкціями. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
 
Профспілковий комітет  зобов’язується:
1. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки і їх сімей. Впливати на виділення путівок перш за все тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів.
2. Організувати проведення «днів здоров’я», виїзди на природу. Організовувати для працівників роботу груп здоров’я.
3. Організувати проведення лекцій, зустрічей із спеціалістами щодо нетрадиційних методів лікування /не рідше 1 раз на рік/.
4. Організувати вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, Новому року, 8 Березня.
 
РОЗДІЛ 7. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Адміністрація зобов’язується:
1. Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки на захист трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
2. Безоплатно надавати профспілковому комітету  засоби зв’язку, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо.
3. Згідно із заявами членів профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх протягом 10-ти днів після виплати зарплати.
4. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профкому, дисциплінарних стягнень без погодження з головою  профкому.
 5. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профкому, без згоди профспілкового комітету.
6. Забезпечити вільний доступ до матеріалів документів, а також до усіх частин і служб училища для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки , виконанням колективного договору.

РОЗДІЛ 8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
Сторони зобов’язуються:
1. Визначити осіб, відповідальних за виконанням окремих положень колективного договору, та встановити термін їх виконання.
2. Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
3. Не менше одного разу на рік спільно аналізувати стан виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах трудового колективу.
4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.
Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.
 
Профком зобов’язується вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за колективним договором.
Адміністрація зобов’язується надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмножити колективний договір до 01 вересня 2013 року.
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освіти

Анонси
Управління майном спільної власності ЛОР оголосило конкурс на посаду директора ufk.lviv.ua/ua-category-other-tab1-news7552.html


Бокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види