ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Господарство : Тендерна документація (поточний ремонт приміщень)


 Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури»
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Від "22"  квітня 2016 року
 
Голова комітету з конкурсних торгів
 
Кучабська Л.М.______________
                                                                                м.п. 
 
 
 
Документація конкурсних торгів
на закупівлю :
 

«Поточний ремонт приміщень

Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури»
 
Процедура закупівлі: відкриті торгиРозділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону  України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р., N 1197 – VIІ, зі змінами та доповненнями (далі - Закон) Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом
2. Інформація про замовника торгів:
 
- повне найменування:
Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури»
- місцезнаходження:
79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1,
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
голова комітету з конкурсних торгів, Кучабська Людмила Миронівна,  79044, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 1, тел.: (032) 238 - 27 - 92
3. Інформація про предмет закупівлі
 
- найменування предмета закупівлі:
Поточний ремонт приміщень Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури»
- вид предмета закупівлі:
послуга
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
за адресами замовника:
Лот №1   м.Львів вул. Кн.Ольги, 3.
Лот № 2 м.Львів вул. Кн.Ольги, 1.
відповідно до обсягів що зазначені в документації конкурсних торгів
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
до кінця грудня 2016 року
4. Процедура закупівлі           
Відкриті торги
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів      
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
Ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно будівельних норм із урахуванням змін та доповнень. Договірна ціна є твердою.
В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт (послуг) з урахуванням робіт (послуг), що виконуються субпідрядними організаціями.
До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 та будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:
          Розрахунок заробітної плати
          Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін)
          Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів.
          Розрахунок загально-виробничих витрат.
          Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій
          Розрахунок прибутку
Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт (послуг), технології виконання робіт (послуг), використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт (послуг), а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт (послуг), технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.
Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).
До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі.
Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.
До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов’язані з укладанням договору.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 
Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
Пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника).
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.
 У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів згідно вимог передбачених у технічних вимогах (Додаток-2).
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі, навіть ті що не містять жодної інформації повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення, або довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
Учасник вправі розподілити пропозицію конкурсних торгів на томи, у разі якщо кількість аркушів, яка прошивається буде перевищувати 100, або іншим чином. В такому разі частина пропозиції повинна містити маркування «Том 1», «Том 2», тощо.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: « Не відкривати до 11 год. 00  хв. 27.05.2016р.»
            Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: "Виправленому вірити" дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію.
Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник.
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника        
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- пропозиції конкурсних торгів (наведено як взірець  в Додатку 1);
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам ст. 17 Закону щодо відсутності підстави участі в процедурі закупівлі;
- істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю за підписом уповноваженої посадової особи учасника та скріплені печаткою (у разі наявності) відповідно до пункту 2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
Замовником вимагається внесення Учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі:
   Банківська  гарантія (оригінал документу).
   Банківська  гарантія має містити:
назву документа – “Банківська гарантія”;
номер, дату та місце складання.
      Учасник подає забезпечення пропозиції конкурсних торгів у розмірі:
   Загальний розмір:
Лот №1 – 9 000,00 грн.,
Лот №2 – 12 000,00 грн.
   Умови надання. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається відповідно до п. 3 ст. 24 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» (не менше 90 кал. днів).
       Банківська гарантія повинна бути безвідклична, безумовна, оформлена відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639
Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Термін дії оригіналу банківської гарантії, наданої як забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учасника, має відповідати терміну дії пропозиції.
Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів становить не менше 90 календарних днів, включаючи день розкриття пропозицій конкурсних торгів.
   Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок Учасника.
Для підтвердження надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів  подає:
 - оригінал банківської гарантії та копію виданої НБУ ліцензії Банку, завіреної Банком, (не прошиваючи) у окремому файлі, однак в загальному конверті;
- завірені копії банківської гарантії та ліцензії Банку, прошиті у складі пропозиції конкурсних торгів.
   Пропозиції, що не супроводжуються оригіналом банківської гарантії як забезпечення пропозиції конкурсних торгів, або пропозиції, в яких порушено порядок підтвердження надання забезпечення пропозицій конкурсних торгів, відхиляються Замовником.
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
У залежності від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;
- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.
         Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств ).
         Забезпечення не повертається відповідно до ч. 3 ст. 24 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» (не менше 90 кал. днів).
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними       
Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
а) У пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати документальне підтвердження відповідності таким кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 16 Закону:
1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності  обладнання  та  матеріально-технічної бази:
1.1. Довідка у довільній формі про наявність основних будівельних машин, механізмів та устаткування Учасника необхідних для виконання замовлення.
2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід:
2.1. Довідка у довільній формі про  наявність, кваліфікацію та досвід основних спеціалістів (інженерно-технічних працівників) Учасника для виконання замовлення.
2.2. Копія звіту з праці (форма №1-ПВ) за останній звітній період органу статистики, до якого подається, або офіційний лист (оригінал або копія) від органу статистики про те, що даний учасник не звітує за даною формою.
3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:
3.1. Інформаційна довідка в довільній формі від Учасника про виконання аналогічних договорів із зазначенням Замовників. Відомості повинні підтверджуватися копіями договорів в кількості не менше двох від установ де надавались аналогічні послуги.  Замовниками згідно договорів можуть бути суб’єкти будь-якої форми власності. На підтвердження поданих договорів подаються оригінали відгуків (не менше двох). Відгуки повинні бути належно оформлені, містити вихідний номер та дату видачі такого документу. Замовниками згідно договорів можуть бути суб’єкти будь-якої форми власності
4. наявність фінансової спроможності:
3.1. Копія Балансу підприємства завірений печаткою учасника за 2015 рік  *.
3.2. Копія Звіту про фінансові результати завірений печаткою учасника за 2015рік *.
3.3. Копія Звіту про рух грошових коштів завірений печаткою учасника за 2015 рік *.
3.4. Оригінал довідки або довідок (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку або обслуговуючих банків (у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність заборгованості за кредитами, датована або датовані не більше 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів та дійсна чи дійсні на дату розкриття (в якій чи яких повинна бути інформація про наявність або відсутність заборгованості за кредитними угодами).
      * В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати один або декілька з числа вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасниката завірений печаткою*, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.
б) Відповідно до статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», переможцю(ям) торгів необхідно додатково до документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, надати документи відповідно до додатку №4 даної документації.
Інші документи:
1. Згода на включення Істотних умов договору, визначених у п. 2 Розділу 6 даної документації до договору про закупівлю.
2. Надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (повинна бути підписана особами, щодо яких подано інформацію про відсутністьзвинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання згідно вимог додатку 4 Даної документації конкурсних торгів). Подано взірець у додатку №3.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
1. Розрахунок договірної ціни та кошторис;
2. План графік виконання послуг;
3 План фінансування послуг
4. Гарантійний термін на виконані послуги;
5. Копія ліцензії учасника торгів на провадження господарської діяльності у будівництві з пунктами видів робіт (послуг) відповідно до проекту.
        Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.
        Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 2.
8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)
У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
Учасник у довільній формі подає відомості про субпідрядника, а саме: найменування субпідрядника, його місцезнаходження, платіжні реквізити, код за ЄДРПОУ, види послуг, якi передбачається доручити субпiдряднику, та обов’язково вказати орієнтовану вартість послуг субпiдрядника у вiдcoткax (%) до цiни пропозицiї конкурсних торгів та подати копії всіх необхідних для виконання послуг дозволів та ліцензії на будівельну діяльність з Переліком виду робіт (послуг).
9.Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 
     Даною документацією передбачено поділ закупівлі на 2 лоти (частини).
2 лоти:
Лот №1   Поточний ремонт медичної частини КЗ ЛОР ЛУФК  за адресою м. Львів, вул. Кн.Ольги, 3 (Аварійний стан)
Лот №2 Поточний ремонт сантехнічних систем, санвузлів та приміщень навчального корпусу КЗ ЛОР ЛУФК  за адресою м. Львів вул. Кн.Ольги, 1 (Аварійний стан)
10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником      
Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті додатково позначається "Зміни" або "Відкликання" відповідно.
Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
 
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
Особисто, або поштою
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
за адресою замовника торгів, каб. директора
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
27.05.2016  року до 10 год. 00 хв. (за київським часом).
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
 
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
за адресою замовника торгів, каб. директора
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Дата: 27.05.2016 року Час: 11 год. 00 хв. (за київським часом).
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10цього Закону.
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
1.3. До детального оцінювання пропозицій, Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:
а) підписана належним чином;
б) відповідає вимогам документації конкурсних торгів;
в) подає всі пояснення та/або докази, які може вимагати замовник, зокрема, для підтвердження кваліфікаційним критеріям та ціни пропозиції конкурсних торгів.
1.4. Визначення пропозицій, що відповідають або не відповідають вимогам, ґрунтуються тільки на їх змісті.
1.5. Якщо пропозиція не відповідає вимогам, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.
Методика оцінки
Критерієм оцінки є «Ціна».
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де
Бобчисл  = обчислювана кількість балів;
Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»;
Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».
        У разі, якщо дві чи більше пропозицій конкурсних торгів набрали однакову кількість балів, то переможець визначається шляхом голосування членами комітету з конкурсних торгів. У разі якщо голоси розділилися порівну, голос голови комітету з конкурсних торгів є визначальним.
2.Виправлення арифметичних помилок
          Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію).
       Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
        За ч. 3 ст. 28 закону Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином:
а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;
б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;
в) ціна за одиницю (вартість одиниці товару з включенням ПДВ, держмита, інших загальнообов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з поставною товару) не підлягає коригуванню.
       Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3. Інша інформація   
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв встановлених статтею 16 Закону та/або цією документацією конкурсних торгів, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону та/або цій документації конкурсних торгів чи факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхилить пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується Законом, а також іншими  чинними  нормативними-правовими актами України.
Замовником торгів укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, оплата яких може здійснюватися учасником-переможцем торгів. Вартість послуг, що надаються, становить 4500,00 грн. (чотири тисячі п’ятсот гривень. 00 коп.) дана сума буде пропорційно розділена відповідно до сум укладених договорів. Зазначена сума сплачується після підписання актів наданих послуг в порядку застосування ст. ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України протягом 15 робочих днів на рахунок Виконавця торгів, відповідно до умов укладеної між Замовником та Виконавцем  угоди.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
   Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів згідно ст.29 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», у разі якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій
статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
   Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.    
   Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
Згідно до ч.1 ст.17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону; {З моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, пункт 1-1частини першої статті 17 буде діяти в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 - див. пункт 1 розділу II}
2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
3) суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;
7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;
8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);
9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.
Згідно до ч. 2, ст. 17 Закону Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:
1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Наявність формальних помилок у складі пропозиції, не є підставою для відхилення. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.
До формальних (несуттєвих) помилок замовника належать технічні, механічні та інші помилки, допущені учасниками в документах, які вони подали в складі пропозиції конкурсних торгів, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника.
До формальних (несуттєвих) помилок належать:
-          незавіряння окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів;
-          неправильне (неповне) завіряння та /або незавіряння учасником копії документа згідно з вимогами цієї документації.
Наприклад: завіряння копії документа лише підписом уповноваженої особи;
-          орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції.
Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;
-          зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цієї документації.
Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надає лист-пояснення;
-          зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі пропозиції конкурсних торгів учасника.
Наприклад: у відомостях про учасника не зазначено розрахункового рахунка, відкритого в банківській установі, проте вся інформація про відкритий рахунок зазначена на фірмовому бланку документів учасника;
-          неповне або не правильне нумерування сторінок пропозиції, якщо учасник підтверджує, що таку помилку він допустив механічно.
Наприклад: повторне помилкове зазначення наявності сторінки №56 або неврахування сторінки №30 в загальну кількість сторінок, або взагалі відсутність нумерації сторінки.
           Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням аргументованих підстав надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
          У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацією, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в документації конкурсних торгів.
Торги може бути відмінено частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції обов’язково безоплатно оприлюднюється на
веб-порталі Уповноваженого органу.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
           Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.
2. Істотні умови, які обов'язково включа-ються до договору про закупівлю
Строки виконання робіт (послуг) встановлюються Договором підряду, визначаються датою їx початку та закінченням до кінця 2016 року або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.
Замовник має  право:
o    відмовитися від прийняття закінчених робіт (послуг) у разі виявлення недолiкiв, які виключають можливість їх (його) використання вiдповiдно до мети, зазначеної у пpоектнiй документації та договорі підряду, i не можуть бути усунені підрядником;
o    вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок вiдповiдного зниження договірної ціни;
o    відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи (послуги) або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;
o    відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт (послуг), оплативши підряднику виконану частину робіт (послуг) з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;
o    iнiцiювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду.
o    зменшувати обсяг та номенклатуру товарів або виконання робіт (надання послуг), та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків.
Підрядник гарантує якість закінчених робіт (послуг) i змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у документації, та можливість їх експлуатації пpотягом гарантійного строку.
У разі порушення зобов'язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок - сплата неустойки. Неустойка підлягає стягненню у повному розмiрi незалежно від відшкодування збитків.
Ціна Договору становить ____________(_____________) гривень, у тому числі податок на додану  вартість ________ (________________) гривень.
     Підрядник гарантує якість закінчених робіт (послуг) i змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. (Підрядник гарантує якість закінчених робіт (послуг) і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у договорі та(або) проектно-кошторисній документації, і можливість їх експлуатації протягом гарантійного терміну, який становить не менше 10  років).
     Договірна ціна (вартість робіт (послуг) встановлюється твердою.
      Оплата за договором підряду здійснюється на підставі актів за формою КБ-2 та КБ-3 протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт (послуг), або у наступному за поточним.
      Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця  процедури закупівлі.
        Істотні умови договору про закупівлю не можуть  змінюватися  після його  підписання  до  виконання  зобов'язань  сторонами  у повному обсязі, крім випадків:
     1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
     2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
     3) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
     4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
    5) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
    6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;
_______________________________
[1] Зазначені в цьому пункті основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору.
Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю    
Не вимагаєтся
 
 
 
 
 
Додаток № 1
Пропозиція конкурсних торгів "ПРОПОЗИЦІЯ"
(взірець,  що подається Учасником на фірмовому бланку)
 
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю «Поточний ремонт приміщень Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівське училище фізичної культури».
               Вивчивши документацію конкурсних торгів, та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції  за наступними цінами:
 
Загальна вартість пропозиції становить: 
 ________________ грн., ____ коп.(обов’язково зазначити з ПДВ чи без ПДВ)
 

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні  пропозиції згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
6. Умови оплати:
Відтермінування платежу після підписання актів виконаних послуг протягом ___  кал.днів без авансування.
АБО
Аванс ____ % від загальної вартості договору.
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою
 
 
Додаток №2
 
 
 
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
 
 
 
На поточний ремонт медичної частини КЗ ЛОР ЛУФК  за адресою м.Львів вул.Кн.Ольги,3(Аварійний стан)
             У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати  "або еквівалент"
 
 
 
 
п/п
 
Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру
  Кількість
Примітка
1
2
3
4
5
1
Розбирання цегляних перегородок
1 м3
1,11
 
2
Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина
шару 20 мм
100м2
0,1
 
3
Розбирання дерев'яних плiнтусiв
100м
1,0131
 
4
Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму
100м2
0,921
 
5
Розбирання цементних плiнтусiв
100м
0,2156
 
6
Розбирання плiнтусiв з керамічних плиток
100м
0,471
 
7
Знімання зі стін відбійника
100м2
0,0942
 
8
Опорядження стін європанелями на основі
ДСП(встановлення відбійника)
100м2
0,0942
 
9
Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
100м2
0,051
 
10
Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток
100м2
0,24607
 
11
Розбирання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 25мм
100м
0,25
 
12
Розбирання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 32мм
100м
0,4
 
13
Розбирання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 40мм
100м
0,7
 
14
Розбирання трубопроводiв з труб чавунних
каналiзацiйних дiаметром до 50 мм
100м
0,056
 
15
Розбирання трубопроводiв з труб чавунних
каналiзацiйних дiаметром понад 100 до 150 мм
100м
0,1
 
16
Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 100 мм
100м
0,096
 
17
Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 50 мм
100м
0,059
 
18
Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм
100м
0,318
 
19
Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм
100м
0,12
 
20
Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 32 мм
100м
0,4
 
21
Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 40 мм
100м
0,7
 
22
Розбирання цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
100м2
0,972
 
23
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
100м2
1,429
 
24
На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
Додавати
100м2
5,716
 
25
Влаштування стяжок самовирівнювальних , товщина 5мм
100м2
1,429
 
26
Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних
100м
0,7227
 
27
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
100м2
0,694
 
28
Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз
деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2
100м2
0,921
 
29
Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття
понад 10 м2
100м2
0,921
 
30
Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних
100м
1,0131
 
31
Улаштування порогів
100м
0,045
 
32
Облицювання поверхонь рядовими керамiчними
глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i
кутових елементiв без установлення плиток туалетного
гарнiтуру по цеглi та бетону
100м2
0,453
 
33
Демонтаж раковин [умивальникiв]
100к-т
0,04
 
34
Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками
100к-т
0,02
 
35
Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням
холодної та гарячої води
10к-т
0,4
 
36
Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним
бачком
10к-т
0,2
 
37
Установка вентиляційних решіток
шт
4
 
38
Установлення сушарок для рук потужністю 1500Вт
100шт
0,02
 
39
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
100 шт
0,01
 
40
Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних
стiнах та в перегородках
100 шт
0,04
 
41
Знiмання дверних полотен
100 м2
0,076
 
42
Знiмання наличникiв
100 м
0,5
 
43
Установлення дверних блокiв посиленої щитової
конструкції у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних
стiн, площа прорiзу до 3 м2
100м2
0,048
 
44
Суцiльне вирiвнювання штукатурки стiн усерединi
будiвлi полiмерцементним розчином при товщинi накидi
до 10 мм
100м2
3,582
 
45
Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
100м2
3,034
 
46
Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд
фарбування(маніпуляційна)
100м2
0,546
 
47
Суцiльне вирiвнювання штукатурки стель усерединi
будiвлi полiмерцементним розчином при товщинi накидi
до 10 мм
100м2
1,429
 
48
Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
100м2
1,429
 
49
Демонтаж вимикачiв, розеток
100шт
0,35
 
50
Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання
100шт
0,25
 
51
Пробивання борозен
100м
2,06
 
52
Прокладання полiетиленових труб у готових борознах,
дiаметр труб до 25 мм
100м
2,06
 
53
Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
100м
1,13
 
54
Затягування наступного проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
100м
0,93
 
55
Забивання борозен в бетонних стiнах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм
100м
2,06
 
56
Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 4 шт
100шт
0,25
 
57
Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
100шт
0,05
 
58
Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 2-клавiшних
100шт
0,03
 
59
Установлення штепсельних розеток герметичних та
напiвгерметичних
100шт
0,3
 
60
Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше
пофарбованих радiаторiв та ребристих труб
100м2
0,126
 
 
Розділ. Сміття
 
 
 
61
Навантаження смiття вручну
1 т
4,923
 
62
Перевезення сміття до 15 км
т
4,923
 
Вимоги до матеріалів
 
1.             Плитка для підлоги –Виробник: Зевс кераміка грес Ботіччіно або аналог,Україна.
2.             Плитка облицювальна для стін –Виробник: Голден Тайл кераміка,25х40 або аналог,Україна.
3.             Ліноліум -Виробник: ТАRКЕТТ Сербія,товщ.3мм,захиснхий шар  0,20мм,основа вспінена.
4.             Двері- Виробник:Брама,Україна; посилені.
5.             Фарба- Виробник: Dufa Mattlatex D100
6.             Умивальник              - Виробник: CERSANIT 60см ,Україна,вбудований
7.             Унітаз      - Виробник: CERSANIT,Україна.
 
 
 
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
 
На Поточний ремонт сантехнічних систем, санвузлів та приміщень навчального корпусу КЗ ЛОР ЛУФК  за адресою м. Львів вул. Кн. Ольги,1(Аварійний стан)
               У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати  "або еквівалент"
 
 
 
п/п
 
Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру
  Кількість
Примітка
 
1
2
3
4
5
 
1
Розбирання дерев'яних плiнтусiв
100м
0,869
 
 
2
Розбирання покриттiв пiдлог з щитового паркету
100м2
0,79
 
 
3
Розбирання дощатих покриттiв пiдлог
100м2
0,79
 
 
4
Розбирання лаг з дощок i брускiв
100м2
0,79
 
 
5
Розбирання цементних плiнтусiв
100м
0,4455
 
 
6
Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
100м2
0,405
 
 
7
Розбирання цегляних постаментiв без очищення
1 м3
0,06
 
 
8
Розбирання щитових перегородок (кабінок)
100 м2
0,1344
 
 
9
Розбирання цегляних перегородок
1 м3
4,97
 
 
10
Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток
100м2
0,4
 
 
11
Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина
шару 20 мм
100м2
0,3
 
 
12
Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20
мм
100м2
0,1
 
 
13
Розбирання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 25
мм
100м
0,35
 
 
14
Розбирання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 32
мм
100м
0,15
 
 
15
Розбирання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 40
мм
100м
0,2
 
 
16
Розбирання трубопроводiв з труб чавунних
каналiзацiйних дiаметром до 50 мм
100м
0,09
 
 
17
Розбирання трубопроводiв з труб чавунних
каналiзацiйних дiаметром понад 100 до 150 мм
100м
0,17
 
 
18
Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 100 мм
100м
0,27
 
 
19
Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 50 мм
100м
0,12
 
 
20
Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
32 мм
100м
0,8
 
 
21
Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
25 мм
 
 
 
100м
0,16
 
1
2
3
4
5
22
Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
20 мм
100м
0,6
 
23
Розбирання цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
100м2
0,405
 
24
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
100м2
1,195
 
25
На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати
100м2
7,17
 
26
Стяжки самовирівнювальні , товщина 5 мм
100м2
1,195
 
27
Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних(10см)
100м
0,869
 
28
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
100м2
1,195
 
29
Облицювання поверхонь рядовими керамiчними
глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i
кутових елементiв без установлення плиток туалетного
гарнiтуру по цеглi та бетону
100м2
1,13364
 
30
Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів
клеєм(сходи біля методичного)
100м2
0,076
 
31
Обрамлення схiдцiв кутником
м
11,6
 
32
Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками
100к-т
0,09
 
33
Демонтаж раковин [умивальникiв]
100к-т
0,04
 
34
Демонтаж змiшувачiв
100шт
0,04
 
35
Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням
холодної та гарячої води
10к-т
0,4
 
36
Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним
бачком
10к-т
0,6
 
37
Установка вентиляційних решіток
шт
3
 
38
Установлення сушарок для рук
100шт
0,04
 
39
Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних
стiнах та в перегородках
100 шт
0,09
 
40
Знiмання дверних полотен
100 м2
0,2169
 
41
Знiмання наличникiв
100 м
0,96
 
42
Улаштування перегородок на металевому каркасi з
деревостружкових плит iз одношаровою обшивкою без
iзоляцiйної прокладки(туалетні кабінки)
100 м2
0,32
 
43
Улаштування перегородок на металевому каркасi з
деревостружкових плит iз одношаровою обшивкою без
iзоляцiйної прокладки(стільниці під умивальники)
100 м2
0,06
 
44
Установлення дверних блокiв у перегородках i
дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2
100м2
0,108
 
45
Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях
100м2
0,2792
 
46
Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів
100м2
0,405
 
47
Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.
100 м2
0,405
 
48
Улаштування карнизів пінополістирольних
100м
1,3145
 
49
Суцiльне вирiвнювання штукатурки стiн усерединi
будiвлi полiмерцементним розчином при товщинi накидi
до 10 мм
100м2
1,942
 
50
Суцiльне вирiвнювання штукатурки стель усерединi
будiвлi полiмерцементним розчином при товщинi накидi
до 10 мм
100м2
1,195
 
51
Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
100м2
1,942
 
 
52
Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
100м2
1,195
 
 
53
Демонтаж вимикачiв, розеток
100шт
0,15
 
 
54
Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання
100шт
0,12
 
 
55
Пробивання борозен
100м
3,5
 
 
56
Прокладання полiетиленових труб у готових борознах,
дiаметр труб до 25 мм
100м
3,5
 
 
57
Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
100м
3,5
 
 
58
Затягування наступного проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
100м
1,5
 
 
59
Забивання борозен в бетонних стiнах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм
100м
1,56
 
 
60
Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп
понад 2 до 4 шт
100шт
0,12
 
 
61
Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
100шт
0,03
 
 
62
Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 2-клавiшних
100шт
0,04
 
 
63
Установлення штепсельних розеток герметичних та
напiвгерметичних
100шт
0,08
 
 
64
Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше
пофарбованих радiаторiв та ребристих труб
100м2
0,18
 
 
 
 
 
Розділ. Сміття
 
 
 
 
65
Навантаження смiття вручну
1 т
17,472
 
 
66
Перевезення сміття до 15 км
т
17,472
 
 
Вимоги до матеріалів
 
1.     Плитка для підлоги –Виробник: Зевс кераміка грес Ботіччіно або аналог,Україна.
2.     Плитка облицювальна для стін –Виробник: Голден Тайл кераміка,25х40 або аналог,Україна.
3.     Ліноліум -Виробник: ТАRКЕТТ Сербія,товщ.3мм, захиснхий шар   0,20мм,основа вспінена.
4.     Двері- Виробник:Брама,Україна; посилені.
5.     Фарба- Виробник: Dufa Mattlatex D100
6.     Умивальник  - Виробник: CERSANIT 60см ,Україна,вбудований
7.     Унітаз          - Виробник: CERSANIT,Україна.
 
             У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати  "або еквівалент"
 
 
 
Додаток №3
 
 
Лист - згода на обробку персональних даних
 
            Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно  з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин. 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
 
 
 
Додаток 4
1.    Документи для підтвердження відсутності підстав відмови участі в процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:
№ зп
Вимога Закону щодо відсутності підстави відмови участі в процедурі
Учасник подає у складі пропозиції
Спосіб документального підтвердження учасником переможцем.*
1.
Відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення,
або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону;
Довідка у довільній формі
Документ, виданий уповноваженим органом, який підтверджує, що учасника не внесено до Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або лист-пояснення учасника чи інший документ у довільній формі з обґрунтуванням неможливості надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, якщо на дату підготовки пропозиції  не визначено порядок надання такого документу;
2.
Службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
Довідка у довільній формі
Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 2 ч.1 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»(довідка про те, що посадових осіб учасника, уповноважених представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (а саме уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю), не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом(видана не раніше як за 30 днів до дати розкриття).
3.
Суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
Довідка у довільній формі
 
4.1
Фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
Довідка у довільній формі
Для фізичних осіб та фізичних осіб- підприємців, які є учасниками.
Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 4 ч.1 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (довідка про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів) за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом (видана не раніше як за 30 днів до дати розкриття)
4.2
Службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
Довідка у довільній формі
Для юридичник осіб, які є учасниками.
Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 5 ч.1 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (довідка про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів) за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом (видана не раніше як за 30 днів до дати розкриття)
5.
Учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;
Довідка у довільній формі
Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, отримана через офіційний веб-сайт (довідка чинна на момент розкриття, але не більше 30 календарних днів давнини відносно дати розкриття  пропозицій конкурсних торгів)
6.
У Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником;
Довідка у довільній формі
 
7.
Юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.
Довідка у довільній формі
(інформація подається  у випадку, якщо це передбачено законодавством)
- копія антикорупційної програми учасника
- копія наказу про  затвердження антикорупційної програми
- копія документа учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена уповноваженою з антикорупційної програми учасника*
(* - зазначені документи учасник подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в учасника  передбачено ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції».
8.
Учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
Довідка у довільній формі
Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 1 ч.2 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»(довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом чинний на момент розкриття або виданий не раніше ніж за 10 календарних днів відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів
9.
Учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
Довідка у довільній формі
 
10.
Учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Довідка у довільній формі
 
*Учасник переможець підтверджує документально у спосіб, що визначений у Розділі 2 Даного додатку, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
 
Додаткова інформація:
                  Інформація, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, може не подаватися у складі пропозиції конкурсних торгів, чи після акцепту пропозиції учасником переможцем. В такому різі учасник подає довідку з обґрунтуванням причин неподання інформації та зазначає джерела отримання інформації у відкритих єдиних державних реєстрах.
Довідково:
https://kap.minjust.gov.ua/ Кабінети безкоштовних електронних сервісів - офіційних реєстрів Міністерства юстиції України
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch(Доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємцівдля перевірки підстав відмови участі в процедурі згідно п. 8 ч. 1 та п. 3 ч.2 ст. 17 Закону)
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=104506&schema=main (для перевірки підстав відмови участі в процедурі згідно п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону)
- Документальне підтвердження вимог, зазначених у графі «Спосіб документального підтвердження учасником переможцем»  також інформація, що є у відкритих єдиних державних реєстрахможе бути подано у складі пропозиції конкурсних торгів для полегшення роботи комітету з конкурсних торгів підчас здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів та процесу укладення договору про закупівлю.
- Інформація в довільній формі про відсутність підстав відмови участі в торгах подається учасником у формі довідки (довідок) в довільній формі або згідно взірця, що запропонований нижче:
 
Лист –гарантія*
Ми _____________________ (найменування учасника) гарантуємо, що
1) відомості про _____________________ (найменування учасника), не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
2) службову (посадову) особу _____________________ (найменування учасника), яку уповноважено нами представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,
або
2) фізичну особу __________________, яка є учасником,
а саме:
ПІБ уповноваженої учасником особи (осіб) на підписання договору про закупівлю та пропозиції конкурсних торгів
не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
3) суб’єкт господарювання _____________________ (найменування учасника) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
4) фізична особа __________________, (ПІБ уповноваженої учасником особи (осіб) на підписання договору про закупівлю та пропозиції конкурсних торгів), не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
Або
4) службова (посадова) особа ____________________ (найменування учасника), _____________________________(ПІБ уповноваженої учасником особи (осіб) на підписання договору про закупівлю та пропозиції конкурсних торгів) яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
5) учасник _____________________ (найменування учасника) не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;
6) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявна інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником.
7) юридична особа _____________________ (найменування учасника), має антикорупційну програмута уповноваженого з реалізації антикорупційної програми
(Включається у випадку якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. (даний пункт у листі-гарантії за даною формоюобовязковий до включення у разі, якщо ціна пропозиції учасника перевищує 20 мільйонів гривень).
8) учасник _____________________ (найменування учасника) не  має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
9) учасник _____________________ (найменування учасника) провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
10) учасник _____________________ (найменування учасника) не зареєстрований в офшорних зонах,  перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
* Подається у формі довідки за формою за підписом уповноваженої особи учасника.
 
 
2. Інші документи:
1.
Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання пропозиції конкурсних торгів
Для юридичних осіб
1. Копія документу(ів), що підтверджує повноваження особи, яка підписує пропозицію конкурсних торгів та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю
- виписка з протоколу засновників або копія протоколу засновників,
- наказ про призначення,
- довіреність або доручення
- інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
2. Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, (або його нотаріально завірена копія) виданий не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Для фізичних осіб-підприємців:
1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, (або його нотаріально завірена копія) виданий не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
2. Копія паспорту фізичної особи-підприємця
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
2.
Відомості про учасника
Довідка, складена у довільній формі, за власноручним  підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою яка містить відомості про учасника:
а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові);
в) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту.
3.
Відомості щодо сплати податків та зборів ( у разі наявності)
Для платників ПДВ:
- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ
Для платників єдиного податку:
- копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників єдиного податку .
4.
Правомочність щодо участі представників учасника в розкритті пропозицій конкурсних торгів
Документ на особу (або довіреність) та копія паспорту цієї особи, що підтверджує право представляти інтереси Учасника при розкритті пропозицій та засвідчувати своїм підписом документи, що мають до цього відношення (подається у разі наміру бути присутнім на засіданні щодо розкриття пропозицій конкурсних торгів представника учасника).
5.
Дотримання заходів із захисту довкілля
Учасники при підготовці пропозиції конкурсних торгів повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля. Інформація подається у формі довідки за підписом уповноваженої особи учасника.
 
Примітки:
1.     Вимога щодо наявності відбитків печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.
2.     В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний згідно законодавства складати, якийсь з вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі,за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.
3.     Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими нормативно-правовими актами для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї  пропозиції конкурсних торгів.
 
 
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види