50 років1971 - 2021
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

І-ІІІ курс : Правила призначення стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення студентів


Правила

призначення стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення

студентів КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури»

(нова редакція)

 

І. Загальні положення

 

1.1. Стипендії студентам училища призначаються відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій (далі Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів від         12.07.2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045, (зі змінами від 8.02.2017р.).

 

1.2. Відповідно до цих Правил студентам училища можуть призначатися академічні та соціальні стипендії.

 

1.3. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення стипендій студентам училища (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги, заохочення кращих за успіхи у навчанні, спорті, участь у громадській і науковій діяльності наказом директора училища утворюється стипендіальна комісія. До складу стипендіальної комісії входять директор училища, заступник директора з навчально-методичної роботи, головний бухгалтер, один з методистів, який веде вищу школу, представники студентів. При цьому кількість осіб, які представляють у комісії студентів, повинна становити не менше ніж 50%.

            У своїй роботі стипендіальна комісія керується нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, Порядком призначення і виплати стипендій, Статутом училища та цими Правилами.

 

1.4. Реєстр студентів, яким призначаються стипендії, затверджується наказом директора училища за поданням стипендіальної комісії. Стипендії студентам училища призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

            У разі, коли строк  закінчення навчання осіб, які отримують стипендії, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з училища до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

 

1.5. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, студенти отримують стипендії у призначеному їм розмірі. На час проходження практики або провадження іншої трудової або спортивної діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому у чинному порядку за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

            Студентам, які поновилися на навчанні після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

            Студентам, які відповідно до наказу директора училища поновлені на навчанні, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається у порядку, визначеному цими Правилами.

            Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання, виплачується щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.

 

1.6. Стипендії студентам виплачуються один раз на місяць.

 

1.7. Студентам, які перебувають у академічній відпустці за медичними показниками, відповідно до наказу директора училища в межах затверджених коштів щомісяця виплачується допомога у розмірі 50% звичайної академічної стипендії.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період  навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки.

Студентам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

 

ІІ. Порядок призначення академічних стипендій

 

2.8. Академічними стипендіями є:

- стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міні-стрів України (у тому числі іменні), розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами;

- ординарні (звичайні)  академічні стипендії, далі звичайна академічна стипендія;

- стипендії у підвищеному розмірі, далі підвищена академічна стипендія.

 

2.9. Студентам училища звичайна академічна стипендія призначається у розмірі 50% академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Розмір підвищеної академічної стипендії студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні, збільшується на 45.5%.

            Студентам, які постійно проживають на території населеного пункту, що має статус гірського, виплачується додаткова стипендія у розмірі 20% звичайної академічної стипендії училища.

            Особам, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 150 грн.

 

2.10. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, йому виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

 

2.11. Академічні стипендії студентам училища призначаються у межах коштів, перед-бачених для виплати стипендій (далі стипендіальний фонд), згідно з рейтингом успішності (далі рейтинг), що складається на основі їхніх  навчальних досягнень на кожному курсі окремо.

            Рейтинги успішності студентів оприлюднюються на інтернет-сторінці училища www.ufk.lviv.ua не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

 

2.12. Рейтинг, відповідно до якого студентам училища призначаються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до училища.

            Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру на підставі успішності з усіх навчальних дисциплін, винесених на семестровий контроль з урахуванням вдосконалення спортивної майстерності та досягнутих спортивних результатів.

Рейтингові бали студентів вираховуються як середній бал за результатами семестрового контролю.           

Студентами, які досягли особливих успіхів у навчанні, вважаються особи, які займають найвищі рейтингові позиції і рейтинговий бал яких знаходиться у межах 86-100 пунктів.

 

2.13. До рейтингу не включаються студенти, які:

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якої навчальної дисципліни набрали меншу кількість балів, ніж визначена межа незадовільного навчання. Таким особам наказом директора встановлюється строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не довше ніж до початку наступ-ного семестру. У разі, коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, студент з училища відраховується;

- станом на перше число місяця, що настає після семестрового контролю, мають академічну заборгованість;

- під час семестрового контролю здійснювали повторне  складання заліків та екзаменів з метою покращення отриманих раніше оцінок;

- до дати завершення семестрового контролю не склали залік або екзамен з будь-якої навчальної дисципліни.

 

2.14. Перед початком підведення підсумків чергового семестрового контролю Педагогічна рада училища з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення визначає ліміт стипендіатів на кожному курсі, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках в діапазоні від 40 до 45 фактичної кількості студентів на курсі на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю. Перед початком нового навчального року встановлюється також ліміт осіб, які зараховані на перший курс навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного балу.

 

2.15. Виплата стипендій студентам, які реалізували право на академічну мобільність, здійснюється відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.07.2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050).

 

2.16. Звичайна академічна стипендія в межах затвердженого ліміту стипендіатів призначається студентам:

- які у рейтингу успішності (конкурсного балу) займають вищі місця;

бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів.

            Розмір академічної стипендії, призначеної студентам у межах затвердженого ліміту стипендіатів, збільшується на 45.5% у разі, коли за результатами навчання студенти займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічної стипендії за особливі успіхи у навчанні. Така стипендія називається підвищеною.

 

2.17. Студенти, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, або зайнятістю на навчально-тренувальних зборах і змаганнях у складі збірних команд України, підтвердженою листом Міністерства молоді та спорту України і наказом по училищу, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом і графіком навчального процесу, мають право на отримання академічної стипендії у розмірі звичайної академічної стипендії. Наказом директора таким студентам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більше як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності або повернення з навчально-тренувальних зборів і змагань, після чого питання призначення академічної стипендії таким студентам вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил.

 

ІІІ. Порядок виплати соціальних стипендій

 

3.18. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів, включені до рейтингу успішності відповідно до цих Правил, не перебувають в академічній відпустці та належать до однієї з таких категорій:

 

3.18.1 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

 

3.18.2  особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

 

3.18.3 особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менше як 15 років, або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи, відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» - протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

 

3.18.4 особи, які мають стаж підземної роботи не менше як 3 роки, відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

 

3.18.5 особи, визнані учасниками бойових дій, відповідно до п.19 частини першої ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

 

3.18.6 діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі у антитерористичній операції (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

 

3.18.7 діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

 

3.18.8 діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

 

3.18.9. особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002р. № 218 – ІV;

 

3.18.10. особи, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

 

3.19.  Студенти, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, які підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

            Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності у студента права на отримання соціальної стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

 

3.20. Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення студентам соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, такому студенту виплачується тільки одна соціальна стипендія за його вільним вибором і письмовим зверненням.

 

3.21. У разі, коли студенти мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку студент отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент обрав академічну стипендію, він втрачає право на отримання соціальної стипендії, про що інформується орган соцзахисту.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.

 

3.22 Соціальні стипендії студентам училища виплачуються за рахунок коштів обласного бюджету, зі стипендіального фонду училища після верифікації кандидатів на отримання стипендії органом соціального захисту населення за місцем розташування училища.

 

IV. Порядок надання матеріальної допомоги

та заохочення (преміювання) студентів

 

4.22. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, спорті, участь у громадській, науковій роботі студентам училища може надаватися матеріальна допомога та виплачуватись премії.

 

4.23. Матеріальна допомога студентам надається у зв’язку з тяжким матеріальним станом, складними сімейними обставинами, непередбачуваними ситуаціями.

 

4.24. Преміювання студентів здійснюється, як правило, за високі спортивні досягнення, а також активну участь у громадському житті училища, виконання громадських доручень.

 

4.25. Рішення про надання матеріальної допомоги та виплату премій приймає стипендійна комісія окремо щодо кожної особи та кожної виплати.

 

4.26. Матеріальна допомога та заохочення студентам виплачуються за рахунок і в межах затвердженого стипендіального фонду училища. На преміювання студентів можуть додатково спрямовуватись кошти спеціального фонду училища. Максимальний розмір матеріальної допомоги та премій студентам не обмежується.

 

V. Прикінцеві положення

 

5.27. Розміри звичайної, підвищеної академічної стипендії, соціальних стипендій в училищі визначаються відповідними урядовими рішеннями.

 

5.28. Ці Правила стосуються порядку призначення стипендій, які виплачуються за рахунок бюджетних призначень. У разі, коли студент має право на призначення декількох академічних стипендій, йому виплачується одна стипендія найбільшого розміру.

 

5.29. Стипендії різних фондів, фізичних і юридичних осіб та нерезидентів призначаються студентам училища незалежно від  академічної чи соціальної за окремими положеннями, затвердженими їхніми засновниками та дирекцією училища.

 

5.30. Стипендії за рахунок бюджетних коштів призначаються лише студентам, які навчаються за державним (регіональним) замовленням.

 

Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освіти

Анонси
Управління майном спільної власності ЛОР оголосило конкурс на посаду директора ufk.lviv.ua/ua-category-other-tab1-news7552.html


Бокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види