50 років1971 - 2021
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

І-ІІІ курс : Положення про організацію навчального процесу та спортивно-тренувальної діяльності у КЗ ЛОР


Це Положення регламентує організацію та проведення навчального процесу і спортивно-тренувальної діяльності на І-ІІІ курсах училища. Воно складене на підставі Закону України «Про вищу освіту», чинних нормативних документів у сфері вищої освіти, Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 р. №2061 (із змінами), та Статуту навчального закладу. 
 
І. Загальні положення
1.1. КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» (далі училище) є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю, який забезпечує відбір та спортивну підготовку дітей та молоді, створює умови для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд України у поєднанні із здобуттям студентами початкового рівня вищої освіти.
1.2. Училище акредитоване за першим рівнем і здійснює підготовку фахівців з вищою осві-тою з напряму 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» та спеціальності 5.01020101 «фізичне виховання» на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста. Нормативний термін навчання за спеціальністю складає 3 роки. Після закінчення училища і проходження державної атестації випускники отримують кваліфікацію  «тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.)».
1.3. Училище працює у складі Галицького регіонального навчально-наукового комплексу при Львівському державному університеті фізичної культури. Освітня діяльність в училищі здійснюється за Наскрізними навчальними планами та програмами, що дозволяє випускникам училища вступати і навчатись в університеті за скороченими термінами. Навчальний процес в училищі забезпечують, в основному, викладачі університету.
1.4. Навчальний процес в училищі здійснюється через систему організаційних і дидактично-педагогічних заходів, спрямованих на освоєння освітньо-професійної програми підготовки за спеціальністю.
1.5. Спортивно-тренувальна діяльність (спортивна підготовка) є невід’ємною і обов’язковою складовою навчання в училищі.
 
ІІ. Організація навчального процесу
2.1. Основним нормативним документом, що регламентує навчальний процес в училищі, є навчальним план за спеціальністю 5.01020101 «фізичне виховання», затверджений у чинному порядку. На кожен навчальний рік складається робочий навчальний план.
Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань, умінь та компетентностей визначаються навчальною програмою дисципліни. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на основі навчального плану та програми складається робоча навчальна програма. Робоча навчальна програма містить виклад конкретної навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.
2.2. Мовою викладання в училищі є українська мова.
2.3. Навчання в училищі здійснюється за  очною денною формою.
2.4. Формами організації навчального процесу в училищі є:
- навчальні заняття;
- самостійна робота;
- практична підготовка;
- контрольні заходи.
2.5. Основними видами навчальних занять в училищі є: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.
Лекція – це форма проведення навчального заняття, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою.
Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою тощо.  Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної ро-боти, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної робо-ти та його захист перед викладачем.
 Практичне заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно до сформульованих завдань.
Проведення практичного заняття грунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі-тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язування їх студентами на занятті. Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку та оцінювання.
 Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою.
 Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовленості, розкриття індивідуальних здібностей та глибшого опановування навчального матеріалу.
Консультація - форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів.
У зв'язку з тим, що навчання в училищі поєднується з інтенсивними тренуваннями і виїздами студентів на централізовані навчально-тренувальні збори національних збірних команд і спортивні змагання, індивідуальні заняття та консультації в училищі є важливою складовою навчального процесу і проводяться відповідно до окремого графіку, який складається на навчальний семестр.
Індивідуальні заняття проводяться, як правило, для членів, кандидатів і резерву національних збірних команд України різних вікових груп, які знаходяться на централізованій підготовці за планами збірних команд. Консультації проводяться для студентів, які брали участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях. Їх організовують після повернення студентів з виїзних заходів для відпрацьовування і засвоєння пропущеного навчального матеріалу.
                У деяких випадках навчання студентів в училищі може здійснюватись за індивідуальним графіком. Порядок навчання студентів за індивідуальним графіком визначається окремим положенням.
2.6.  Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.
Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.
2.7. Практична підготовка студентів училища є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. Практична підготовка студентів в училищі проводиться у формі тренерської практики. Тренерська практика проводиться з врахуванням специфіки навчального закладу (безперервність навчально-тренувального процесу і участі у змаганнях) на місцях постійних тренувань.
2.8. Контрольні заходи в училищі включають поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.
 Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента.
 Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.
 Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр.         
Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що поля-гає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань. Семестровий диференційований залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.
 Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.
Семестрові екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. Студентам, які виїжджають на навчально-тренувальні збори та змагання, встановлюються індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів.
Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за чотири-бальною шкалою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно", заліків - за двобальною шкалою: "зараховано", "незараховано" і вносяться до екзаменаційної відомості та залікової книжки студента.
Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.
Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з училища.
Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру.
Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється наказом по училищу.
2.9. Державна атестація студентів в училищі проводиться у формі державного екзамену з теорії і методики фізичного виховання і спортивного тренування дітей молодшого шкільного віку та захисту випускної кваліфікаційної роботи з теорії і методики обраного виду спорту.
Державна атестація проводиться державною кваліфікаційною (екзаменаційною) комісією після завершення навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста.
Порядок створення та організації роботи державної кваліфікаційної (екзаменаційної) комісії в училищі регламентується окремим положенням, яке затверджується директором училища.
Студент, який при складанні державного екзамену або при захисті кваліфікаційної роботи отримав незадовільну оцінку, з училища відраховується і йому видається академічна довідка.
 
ІІІ. Організація спортивно-тренувальної діяльності (спортивної підготовки)
3.1. Спортивно-тренувальна діяльність в училищі здійснюється за Типовим навчальним планом і програмами з видів спорту, затвердженими у чинному порядку.
3.2. Основними формами спортивно-тренувальної діяльності в училищі є групові та індивідуальні навчально-тренувальні, теоретичні заняття, самостійна робота за індивідуальними планами, медико-відновні заходи, участь у змаганнях, централізовані навчально-тренувальні збори.
 
ІV. Порядок переведення, переривання навчання, відрахування
та поновлення студентів
4.1. На наступний курс навчання в межах освітньо-професійної програми підготовки переводяться студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану та спортивної підготовки певного курсу, успішно склали всі екзамени і заліки. У заліковій книжці студента робиться запис «Переведено на _ курс навчання», який підтверджується підписом заступника директора з навчально-методичної роботи та печаткою училища.
Студентам, які ведуть інтенсивну тренувальну і змагальну діяльність, може встановлюватись індивідуальний графік складання заліково-екзаменаційної сесії.
У випадках тривалої хвороби в період заліково-екзаменаційної сесії при наявності відповідних документів окремим студентам може бути встановлений індивідуальний графік складання сесії.
4.2. Студенти мають право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньо-професійної та спортивної програми підготовки (стан здоров’я, призов на строкову військову службу, сімейні обставини тощо).
Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) поліклініки. Надання академічної відпустки оформляється наказом директора із зазначенням підстави надання відпустки та її терміну. За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної від-пустки, як правило, один раз.
Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена ще на один рік. Студенти, які не скаржились на стан здоров’я до початку екзаменаційної сесії, отримали під час екзаменів незадовільні оцінки, вважаються невстигаючими.
Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін академічної відпустки, здійснюється наказом по училищу на підставі заяви студента та висновку лікарсько-консультативної комісії про стан здоров’я, які подаються не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру. Студенти, які не подали документи в установлений термін, з училища відраховуються.
4.3. Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: відрядження на навчально-тренувальні збори та змагання, через тривалі захворювання, часті захворювання (понад один місяць за семестр), складні сімейні обставини, що підтверджено відповідними документами тощо .
Студенти першого курсу правом на повторне навчання не користуються. За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.
Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується директором до початку відповідного семестру і оформляється відповідним наказом. Повторне навчання здійснюється з початку того семестру, навчальний план якого студент не виконав.
Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче «добре» або «зараховано». Студенту, якому надано повторний курс навчання, необхідно ліквідувати академічну різницю, якщо вона виникла в результаті змін у навчальному плані.
4.4. Студент відраховується з училища:
-       за власним бажанням;
-       у зв’язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу;
-       якщо він не з’явився на заняття протягом 10 днів після початку занять і не сповістив спортивно-методичну частину про наявність поважної причини для цього;
-       за невиконання навчального плану протягом семестру (пропуски без поважних причин 50% аудиторних годин), у разі недопуску до семестрового контролю з трьох і більше навчальних дисциплін;
-       за академічну неуспішність:
-      у випадку отримання при семестровому контролі трьох і більше незадовільних оцінок;
-      у випадку отримання незадовільної оцінки з одного предмета після трьох спроб складання екзамену (заліку);
-      у випадку, якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін;
-       за незасвоєння плану і програми спортивної програми підготовки, що виражається у невідвідуванні навчально-тренувальних занять, неучасті у запланованих змаганнях, невиконанні вимог Типового навчального плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;
-       за систематичне грубе порушення дисципліни, спортивного режиму, Правил внутрішнього розпорядку;
-       за здійснення аморального вчинку, несумісного з продовженням навчання у студентському колективі.
Відрахування студентів проводиться наказом директора.
Особам, відрахованим з училища, після закриття обхідного листка видається академічна довідка встановленої форми та оригінал документів про попередню освіту.
4.5.  Поновлення на навчання осіб, відрахованих з училища, здійснюється наказом директора незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, з врахуванням здатності претендента успішно виконувати навчальний план, за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та відсутності академічної різниці. Спортивна підготовленість особи, яка поновлюється на навчання, повинна відповідати вимогам Типового навчального плану з видів спорту (у своєму виді спорту) для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Перед поновленням обов’язковим є проходження поглибленого медичного огляду.
Поновлення відрахованих осіб здійснюється, як правило, під час зимових і літніх канікул.
Академічна різниця ліквідується в індивідуальному порядку з дозволу директора.
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освіти

Анонси
Управління майном спільної власності ЛОР оголосило конкурс на посаду директора ufk.lviv.ua/ua-category-other-tab1-news7552.html


Бокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види